§ 9. Teknisk dokumentasjon

Produsenten skal utarbeide dokumentasjon med alle nødvendige opplysninger om sine tiltak for å produsere PVU i henhold til kravene i kapittel IV.

Teknisk dokumentasjon skal på forlangende utleveres til myndighetene.

Dokumentasjon for PVU som er nevnt i § 8 nr. 2 skal særlig omfatte følgende:

  • 1. Produsentens tekniske data vedrørende framstillingen bestående av følgende:
    • a) detalj- og helhetstegninger av PVU, om nødvendig ledsaget av beregninger og resultater av forsøk med prototyper innenfor rammene av hva som er nødvendig for å godtgjøre at kravene i kapittel IV overholdes.
    • b) en uttømmende liste over sikkerhets- og helsekrav samt de harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner, som er tatt i betraktning ved konstruksjon av modellen,
  • 2. En beskrivelse av det utstyr og de metoder som vil bli brukt ved kontroll og prøving på produksjonsstedet,
  • 3. Et eksemplar av brukerinformasjonen, jf § 19.