§ 8. Spesielle kategorier av PVU

1. Unntatt fra krav om EF-typeprøving, jf. § 7 nr. 3, er PVU som utelukkende er beregnet på å verne brukeren mot:

 • a) mekaniske påvirkninger som bare har overflatisk og forbigående effekt
 • b) rengjøringsmidler med liten skadevirkning som bare har forbigående effekt
 • c) risiko ved håndtering av varme gjenstander som verken utsetter brukeren for temperaturer over 50°C eller for farlige støt.
 • d) værforhold som verken er uvanlige eller ekstreme
 • e) små støt eller vibrasjoner som ikke rammer vitale deler av kroppen og som ikke forårsaker varige skader
 • f) solstråling.

2. PVU av følgende kategorier skal underlegges kontrollordninger i henhold til § 13 eller § 14:

 • a) åndedrettsvern med filter, som beskytter mot helsefarlige faste eller væskeformige aerosoler eller mot helsefarlige eller radioaktivt farlige gasser.
 • b) åndedrettsvern, som fullstendig utelukker tilgang på atmosfærisk luft, herunder dykkerutstyr
 • c) PVU som bare gir tidsbegrenset beskyttelse mot kjemiske stoffer eller ioniserende stråling
 • d) PVU til bruk i omgivelser hvor brukeren kan utsettes for temperaturer på 100°C eller mer, med eller uten infrarød stråling, flammer eller kraftige utslyngninger av smeltet materiale.
 • e) PVU til bruk i omgivelser hvor brukeren kan bli utsatt for temperaturer på -50°C eller lavere.
 • f) PVU som skal beskytte mot fall fra høyder.
 • g) PVU som skal beskytte mot risiko for elektriske støt i forbindelse med farlige spenninger eller PVU som brukes som isolasjon ved arbeide med høyspenning.

3. PVU som ikke omfattes av § 8 nr. 1 eller nr. 2 skal EF-typeprøves i henhold til § 10.