§ 7. Krav om samsvarsvurdering mv.

1. Før PVU markedsføres skal produsenten eller dennes representant samle sammen og ha til rådighet den tekniske dokumentasjon som følger av § 9.

2. Produsenten eller dennes representant skal utstede en samsvarserklæring etter § 12 for alt PVU for å dokumentere at utstyret er i samsvar med kravene i denne forskriften og feste en varig CE-merking på utstyret, jf § 15.

3. Før produksjon av annet PVU enn det som følger av § 8 nr. 1, skal produsenten eller dennes representant la en modell underkastes EF-typeprøving, jf § 10 og § 11.

4. For PVU nevnt i § 8 nr. 2 skal produsenten i tillegg sørge for gjennomføring av en av de to kontrollordningene som følger av §§ 13 eller 14.

5. For PVU som importeres og som ikke er CE-merket, skal importøren sørge for at PVU tilfredsstiller kravene i § 7, nr. 1 - 4.

6. PVU som ikke oppfyller kravene i nr. 1 - 5 kan presenteres på messer, utstillinger o.l.

Det skal ved tydelig skilting gjøres oppmerksom på at slikt PVU ikke er i overensstemmelse med forskriftens krav og at anskaffelse eller bruk uansett formål ikke er tillatt inntil produsenten eller dennes representant har bragt utstyret i samsvar med kravene.