§ 13. Produktkontrollsystem

1. Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at fremstillingsprosessen, herunder det avsluttende ettersyn og prøving av PVU, sikrer en ensartet produksjon og samsvar mellom det fremstilte PVU og PVU beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet, samt overensstemmelse med kravene i denne forskriften.

2. Produsenten skal, etter eget valg, velge et teknisk kontrollorgan til å foreta den nødvendig kontroll. Kontrollen skal gjennomføres uten noe på forhånd fastlagt mønster og normalt med minst et års mellomrom.

3. Det tekniske kontrollorganet skal foreta hensiktsmessige undersøkelser og prøver av et passende antall PVU. Prøver skal utføres i henhold til harmoniserte standarder eller andre prøvekriterier som er nødvendige for å bekrefte samsvar mellom fremstilt PVU og typeprøvet PVU-modell og kravene i kapittel IV i forskriften.

4. Dersom det tekniske kontrollorganet, valgt etter § 13 nr. 2, ikke er den samme som det som har utstedt EF-typeprøvingssertifikatet, skal det tekniske kontrollorganet kontakte EF-typeprøvingsorganet i tilfeller hvor det viser seg vanskelig å vurdere samsvar med de utvalgte prøvene.

5. Det tekniske kontrollorganet skal sende en rapport om de utførte undersøkelser og prøver til produsenten. Konkluderer rapporten med at det ikke foreligger produktensartethet eller med at produktet ikke samsvarer med beskrivelsen i EF-typeprøvingssertifikatet og med forskriftens krav, treffer det tekniske kontrollorganet de nødvendige forholdsregler og underretter den myndighet som har foretatt utpekingen om forholdet.

6. Produsenten skal på forlangende kunne fremvise det tekniske kontrollorganet rapport fra produktkontrollundersøkelsen.