§ 12. Samsvarserklæring

Produsenten eller dennes representant skal utstede en erklæring hvor det bekreftes at et markedsført PVU er i samsvar med denne forskriften. Erklæringen skal alltid være tilgjengelig hos produsenten eller dennes representant og skal på forlangende forelegges myndighetene.

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:

For alt PVU:

  • - navn og adresse til produsent eller dennes representant,
  • - beskrivelse av PVUet, eksempelvis merke, type, serienummer, produksjonsår m.v.,
  • - navn og underskrift til produsent eller dennes representant,
  • - bestemmelser som PVU er i samsvar med.

For PVU i hht § 8, nr. 1:

  • - henvisninger til anvendte harmoniserte standarder
  • - henvisninger til anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner når harmoniserte standarder ikke foreligger eller ikke er anvendt

For PVU i hht § 8, nr. 2 og 3:

  • - henvisning til EF-typeprøvingssertifikat
  • - navn, adresse og kjennetegnnummer til teknisk kontrollorgan som har utført typeprøving og utstedt typeprøvingsattest

For PVU i hht § 8, nr. 2:

  • - navn, adresse og kjennetegnnummer til teknisk kontrollorgan som utfører kontroll i henhold til forskriftens § 13

eller

  • - navn, adresse og kjennetegnnummer til teknisk kontrollorgan som utfører kontroll i henhold til forskriftens § 14.