§ 10. EF-typeprøving

Produsenten eller dennes representant skal innlevere søknad om EF-typeprøving til et teknisk kontrollorgan for vedkommende type PVU.

Det tekniske kontrollorganet foretar EF-typeprøvingen og utsteder EF-typeprøvingssertifikat etter prosedyrene i § 11.

Søknaden om EF-typeprøving skal inneholde:

  • - produsentens eller dennes representants navn og adresse samt opplysninger om PVUs produksjonssted.
  • - tekniske data i henhold til § 9 nr. 1 bokstav a) og b).

Det nødvendige antall prøveeksemplarer av det produktet som skal typeprøves, legges ved søknaden.

Når det anses påkrevd for å få godtgjort at PVU er i samsvar med EF-typeprøvingssertifikatet, kan det kreves ny EF-typeprøving.

Teknisk kontrollorgan som trekker tilbake et tidligere utstedt EF-typeprøvingssertifikat, skal underrette den myndighet som har utpekt organet om dette.