§ 4. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Denne forskrift trer i kraft straks.

PVU som er produsert i henhold til forskrift av 24. september 1987 nr. 766 om personlig verneutstyr (bestillingsnummer 483), fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet, kan omsettes i en overgangsperiode frem til 30. juni 1995.

Fra 30. juni 1995 oppheves forskrift av 24. september 1987 nr. 766 om personlig verneutstyr (bestillingsnummer 483), fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.

PVU kan i perioden fram til 1. januar 1997 være CE-merket i henhold til bestemmelsene i EU Rådsdirektiv 89/686/EØF.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan i samråd med Justis- og politidepartementet fastsette nødvendige endringer i denne forskriften.

0 Endret ved forskrifter 1 feb 2002 nr. 127, 20 feb 2004 nr. 583.