Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

DatoFOR-2011-12-06-1355
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2011-12-28 14:05
Ikrafttredelse2013-01-01
Sist endret
FOR-2023-12-18-2278
Endrer
FOR-1985-06-14-1410FOR-1985-11-19-2105FOR-1985-06-14-1157FOR-1982-09-10-1377FOR-1966-11-01-9192FOR-2005-04-26-362FOR-1973-04-04-1FOR-1974-04-18-3FOR-1977-04-20-9193FOR-1977-04-29-7FOR-1977-05-25-2FOR-1978-09-25-5FOR-1979-12-07-7FOR-1985-06-14-1411FOR-2006-04-26-456FOR-1997-09-19-1018FOR-1983-11-15-1674FOR-1986-03-21-745FOR-1986-01-10-17FOR-1986-04-11-870FOR-2005-01-25-47FOR-1989-04-14-335FOR-2009-02-11-162FOR-1990-11-30-944FOR-1992-02-13-1263FOR-1993-05-24-1425FOR-1994-09-16-876FOR-1994-10-06-972FOR-1994-11-10-1053FOR-1994-12-15-1259FOR-1995-02-16-170FOR-1995-01-20-156FOR-1995-04-20-385FOR-1995-08-25-768FOR-1996-12-16-1315FOR-2005-06-30-794FOR-1997-12-19-1322FOR-1998-02-26-179FOR-1998-04-30-551FOR-1998-06-26-608FOR-1998-12-18-1206FOR-2000-04-14-412FOR-2001-04-30-443FOR-2005-07-06-804FOR-2009-09-10-1173FOR-2010-04-27-605FOR-2010-11-16-1452FOR-1977-06-02-3219
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-2, lov/2005-06-17-62/§1-3, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§3-2, lov/2005-06-17-62/§3-3, lov/2005-06-17-62/§4-1, lov/2005-06-17-62/§4-2, lov/2005-06-17-62/§4-3, lov/2005-06-17-62/§4-4, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-3, lov/2005-06-17-62/§6-1, lov/2005-06-17-62/§6-2, lov/2005-06-17-62/§6-4, lov/2005-06-17-62/§7-1, lov/2005-06-17-62/§7-2, lov/2005-06-17-62/§7-3, lov/2005-06-17-62/§9-3, lov/2005-06-17-62/§9-4, lov/2005-06-17-62/§11-1, lov/2005-06-17-62/§11-2, lov/2005-06-17-62/§11-3, lov/2005-06-17-62/§11-4, lov/2005-06-17-62/§11-5, lov/2005-06-17-62/§18-1, forskrift/2021-06-29-2280,
Rettet2022-01-01 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming)
KorttittelForskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2, § 1-3 tredje ledd, § 1-4, § 3-1 tredje ledd, § 3-2 fjerde ledd, § 3-3 fjerde ledd, § 4-1 femte ledd, § 4-2 fjerde ledd, § 4-3 femte ledd, § 4-4 femte ledd, § 4-5 sjette ledd, § 5-3 tredje ledd, § 6-1 femte ledd, § 6-2 åttende ledd, § 6-4 tredje ledd, § 7-1 femte ledd, § 7-2 syvende ledd, § 7-3 første og andre ledd, § 9-3 andre ledd, § 9-4 andre ledd, § 11-1 andre og tredje ledd, § 11-2 femte ledd, § 11-3 fjerde ledd, § 11-4 andre ledd, § 11-5 femte ledd, § 18-1.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV (direktiv 76/769/EØF endret ved direktiv 2003/53/EF og direktiv 1999/77/EF), vedlegg VII nr. 1 (direktiv 2005/36/EF endret ved direktiv 2006/100/EF, forordning (EF) nr. 1430/2007, forordning (EF) nr. 755/2008 og forordning (EF) nr. 279/2009), vedlegg XVIII nr. 8 (direktiv 89/391/EØF), nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 11 (direktiv 89/656/EØF som endret ved direktiv (EU) 2019/1832), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv 92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16d (direktiv 92/85/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16ja (direktiv 2002/44/EF), nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF), nr. 16jc (direktiv 2013/35/EU), nr. 16je (direktiv 2006/25/EF), nr. 29 (direktiv 94/33/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU).
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1371, 30 des 2013 nr. 1695, 24 feb 2014 nr. 210, 25 aug 2014 nr. 1108, 22 des 2014 nr. 1884, 26 juni 2015 nr. 797, 21 juni 2016 nr. 758, 17 nov 2016 nr. 1337, 22 des 2016 nr. 1857, 15 mai 2017 nr. 599 som opphevet ved forskrift 19 des 2017 nr. 2238, 20 des 2017 nr. 2352, 27 april 2018 nr. 636, 20 des 2018 nr. 2183, 10 mars 2020 nr. 257, 15 des 2021 nr. 3562 (i kraft 1 jan 2022), 15 des 2021 nr. 3601 (i kraft 1 jan 2022), 11 mars 2022 nr. 373, 10 mai 2022 nr. 819, 30 sep 2022 nr. 1687 (i kraft 1 jan 2023), 30 jan 2023 nr. 129 (EØS-henvisning), 18 des 2023 nr. 2115 (i kraft 1 jan 2024), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024).
Rettet 01.01.2022 (tegnsetting i lister tilpasset universell utforming).