Vedlegg VIII: Samsvarsvurdering av maskiner ved intern produksjonskontroll

  • 1. Ved å følge prosedyren i dette vedlegget skal produsenten eller dennes representant sikre og erklære at den aktuelle maskinen oppfyller de relevante kravene i denne forskriften.
  • 2. For hver type av den aktuelle produktserie skal produsenten eller dennes representant utarbeide teknisk dokumentasjon som beskrevet i vedlegg VII, del A.
  • 3. Produsenten skal treffe nødvendige tiltak knyttet til produksjonsprosessen, slik at produksjonsprosessen sikrer at produserte maskiner er i samsvar med tilhørende tekniske dokumentasjon, jf. vedlegg VII, del A, og at de oppfyller kravene i denne forskriften.