1 Innholdet i samsvarserklæringer

 • A. Samsvarserklæringer for maskiner
  Samsvarserklæringen og oversettelser av denne skal utarbeides på samme måte som bruksanvisningen (jf. vedlegg I, punkt 1.7.4.1, bokstav a) og b)). Erklæringen skal være maskinskrevet eller skrevet for hånd med blokkbokstaver.
  Samsvarserklæringen omfatter maskinen slik den ble satt i omsetning, og gjelder ikke for tilføyelse av deler eller endringer som er utført av sluttbruker i ettertid.
  Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
  • 1. Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant i EØS.
  • 2. Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å utferdige tekniske dokumentasjon.
  • 3. Beskrivelse og identifikasjon av maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.
  • 4. En uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller kravene i denne forskriften, og eventuelt en uttrykkelig erklæring om at maskinen oppfyller krav i andre forskrifter eller relevante bestemmelser. Det skal eventuelt henvises til de tilsvarende direktivene som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.
  • 5. Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har gjennomført typegodkjenning i henhold til vedlegg IX, samt nummeret på typegodkjenningsattesten.
  • 6. Navn, adresse og identifikasjonsnummer på det tekniske kontrollorganet som eventuelt har attestert fullstendig kvalitetssikring i henhold til vedlegg X.
  • 7. Henvisninger til de harmoniserte standarder som eventuelt er brukt.
  • 8. Henvisninger til andre tekniske standarder og spesifikasjoner som eventuelt er brukt.
  • 9. Sted og dato for erklæringen.
  • 10. Identitet og signatur til den person som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller dennes representant.
 • B. Sammenstillingserklæring for delvis ferdigstilte maskiner
  Denne erklæringen og oversettelser av den skal lages på samme måte som bruksanvisningen (jf. vedlegg I, punkt 1.7.4.1, bokstav a) og b)). Erklæringen skal være maskinskrevet eller skrevet for hånd med blokkbokstaver.
  Sammenstillingserklæringen, jf. § 9 bokstav c, skal inneholde følgende opplysninger:
  • 1. Navn og adresse til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen og eventuelt dennes representant.
  • 2. Navn og adresse på den fysiske eller juridiske person i EØS-området som har fullmakt til å utferdige tekniske dokumentasjon.
  • 3. Beskrivelse og identifikasjon av den delvis ferdigstilt maskinen, herunder generisk betegnelse, funksjon, modell, type, serienummer og handelsnavn.
  • 4. En uttrykkelig erklæring som angir hvilke krav i denne forskriften som gjelder for den delvis ferdigstilte maskinen og at de er oppfylt, og at den tekniske dokumentasjonen for den delvis ferdigstilte maskinen er utarbeidet i samsvar med vedlegg VII, del B, og eventuelt en uttrykkelig erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen oppfyller krav i andre forskrifter og relevante bestemmelser. Det skal i så fall henvises til tilsvarende direktiv som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende.
  • 5. En erklæring om at produsenten eller dennes representant plikter å legge fram relevant dokumentasjon om den delvis ferdigstilte maskinen etter pålegg fra tilsynsmyndigheten, jf. forskriften § 9. Forpliktelsen berører ikke de immaterielle rettighetene til produsenten av den delvis ferdigstilte maskinen.
  • 6. En erklæring om at den delvis ferdigstilte maskinen ikke må tas i bruk før den maskinen, som denne skal integreres i, er samsvarserklært etter denne forskrift, når det er relevant.
  • 7. Sted og dato for erklæringen.
  • 8. Identitet og signatur til den person som har fullmakt til å utarbeide erklæringen på vegne av produsenten eller produsentens representant.