Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

DatoFOR-1996-12-09-1242
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1996 2096
Ikrafttredelse01.01.1997
Sist endretFOR-2016-04-19-398
Gjelder forNorge
HjemmelL24.05.1929 nr. 4 § 10, § 11, L21.05.1971 nr. 47 § 6, F04.12.1996, L14.06.2002 nr. 20 § 26, § 43, § 44, F23.05.2002 nr. 770, L17.06.2005 nr. 62 § 5-5, F01.09.2003 nr. 1161,
KorttittelForskrift om eksplosjonsfarlig område

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 9. desember 1996 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10 jf. § 11, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø § 17 og lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 6, annet ledd, samt delegeringsvedtak 4. desember 1996 nr. 1122.
Tilføyd hjemmel: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 26, § 43, jf. § 44, jf. delegeringsvedtak av 23. mai 2002 nr. 770 og delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728. Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-5. Delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. X (direktiv 94/9/EF), jf. EØS-komiteens vedtak nr. 14, 28. oktober 1994 og nr. 7f (direktiv 2014/34/EU) art. 13, 21, 22, 23, 24, 27 nr. 1, 29, 31, 41 og vedlegg III–IX, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 46, 18. mars 2016.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 818, 8 des 2003 nr. 1458, 4 des 2015 nr. 1396, 19 april 2016 nr. 398.