B Årsgebyr

Årsgebyret består av et fast årlig beløp og et differensiert årlig beløp. Årsgebyret er knyttet til godkjente biocidprodukter på det norske markedet. Beregningsgrunnlaget for det differensierte årlige beløpet er innrapporterte omsetningsmengder fra foregående kalenderår registrert på den enkelte autorisasjonsholder i produktregisteret samt produktets klassifisering.

Årsgebyr etter biocidforskriften kreves årlig inn av Miljødirektoratet.

Produktene klassifiseres og merkes i henhold til biocidforordningens artikkel 69. For et produkt som tilhører flere farekategorier, vil strengeste farekategori inngå i grunnlaget for beregningen av det differensierte årlige beløpet.

Det differensierte årlige beløpet (norske kroner) vil bli av følgende størrelse for de ulike kategorier av produkter:

Faste årsgebyrer produkter
Fast årsgebyr pr. godkjente produkt i kr 1 500
Fast årsgebyr pr. godkjente produktfamilie i kr 3 000
Tillegg, differensiert årlig produktgebyr1Omsetningsmengde biocidprodukt (kg)
Klassifisering0-100100-1 0001 000-10 000>10 000
Ikke merkepliktig 150 400 1 150 2 250
Farekategori 1[2]400 950 2 800 5 550
Farekategori 2[3]1 100 2 800 8 350 16 700

1 For produktfamilier vil tillegget i årsgebyret beregnes ut fra den totale omsetning av produkter innen produktfamilien.

2 Produkter med en eller flere av følgende klassifiseringer: Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A/1B/1C, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Resp Sens. 1A, Resp. Sens. 1B, Skin Sens. 1, Skin Sens. 1A, Skin Sens. 1B, Muta. 2, Carc. 2, Repr. 2, STOT SE 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Aquatic Chronic 2, Aquatic Chronic 3, Aquatic Chronic 4, Ozone.

3 Produkter med en eller flere av følgende klassifiseringer: Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A, Muta. 1B, Repr. 1A, Repr. 1B, Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, STOT RE 1 eller STOT SE 1.