§ 11. Tvist om usaklig oppsigelse mv.

Søksmål i forbindelse med opphør av et arbeidsforhold, herunder erstatning, kan bringes inn for domstolene etter reglene i tvisteloven og domstolloven.

0 Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1674 (i kraft 1 jan 2008).