Bygge- og anleggsnæringen

Arbeidstilsynet har valgt å prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen. 

Koronasituasjonen

Som en følge av koronasituasjonen vil Arbeidstilsynet i 2021 måtte tilpasse både gjennomføringen av våre aktiviteter, og innholdet i aktivitetene, til den risikoen for smitte og smittespredning som til enhver tid er i samfunnet. 

Hvorfor satsing i denne næringen?

Bygg og anlegg er en stor og viktig næring i norsk arbeidsliv. Antall sysselsatte har økt hvert år siden nedgangen i forbindelse med finanskrisen 2009. Det meste av økningen i sysselsettingen har skjedd i gruppene innvandrere og arbeidere på korttidsopphold. I tillegg til sysselsatte i bygge- og anleggsvirksomheter, finnes det også andre som utfører arbeid i bygge- og anleggsprosjekt, som arbeidstakere i bemanningsbyrå og andre næringer.

Bygg og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Næringen er preget av mange små bedrifter, komplekse organisatoriske forhold, behov for spesialisert kunnskap, behov for varierende mengde mannskap, utstrakt bruk av underentreprenører, kompliserte kontraktsforhold og anbudskonkurranser. Bygge- og anleggsplasser er midlertidige arbeidsplasser der arbeidet gjøres av en prosjektopprettet organisasjon. Dette gjør det spesielt utfordrende å drive godt systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) som forebygger ulykker og helsebelastninger. Sosial dumping er utbredt i deler av næringen.

Med bakgrunn i dette risikobildet har Arbeidstilsynet valgt å fortsatt prioritere forebyggende innsats i bygge- og anleggsnæringen. 

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet retter sin innsats mot hele bygge- og anleggsnæringen, og særlig arbeidsgiver og arbeidstakere i følgende næringsgrupper:

 • Oppføring av bygninger
 • Anleggsvirksomhet
 • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

I tillegg vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot

 • offentlige og private byggherrer
 • bemanningsforetak (hvis innleide arbeidstakeres arbeidsforhold skal følges opp)

Mange av tilsynene i bygg og anlegg er uanmeldte. Tilsyn hvor det er viktig å kontrollere konkret dokumentasjon eller å sikre at vi møter relevante representanter fra byggherre, arbeidsgiver og arbeidstakerne, vil vanligvis meldes på forhånd. Dette gjelder særlig for tilsyn med virksomhetens arbeid med å forebygge muskel- og skjelettlidelser og forebyggende systematisk HMS-arbeid. Her er det også ønskelig at virksomheten inviterer bedriftshelsetjenesten til å delta i tilsynet. Ved tilsyn hos byggherre i plan- og prosjekteringsfase vil også den/de prosjekterende være aktuell(e) deltaker(e).

Arbeidstilsynet gir overtredelsesgebyr:  

 • i tilfeller der vi avdekker alvorlige brudd som utgjør en betydelig. sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne
 • når bruddene er gjentatt over tid.
 • når tilsyn og pålegg ikke har medført den forbedringen som er nødvendig for å ivareta arbeidstakernes sikkerhet. 

Farlig arbeid i høyden og manglende HMS-kort er den vanligste årsaken til overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets statistikk over arbeidsulykker med alvorlig personskader viser at fall er den typen ulykker som fører til flest skader og dødsfall i bygge- og anleggsnæringen. Et fellestrekk ved disse ulykkene er at flesteparten av dem høyst sannsynlig kunne vært unngått med forskriftsmessig sikring.

Vårt hovedfokus er å verne arbeidstakerne og å bedre arbeidsmiljøtilstanden. 

Tema for tilsyn og veiledning i bygg og anlegg

Tema for tilsyn og veiledning er systematisk HMS-arbeid med særlig fokus på:

Bygg- og anlegg er blant de næringene med flest antall rapporterte arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Det er flest fallulykker. Innenfor anlegg skjer det i tillegg mange alvorlige ulykker ved bruk av kjøretøy. Også andre hendelser preger statistikken. Finger- og håndskader er hyppige ikke-dødelige skader. Kontakt med sagblad og roterende utstyr er eksempler på direkte årsaker til ulykker av denne typen.

Arbeidstilsynet har økt bruken av overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket som skal forebygge fallulykker. Vi tar også i bruk overtredelsesgebyr for at virksomhetene skal bli bedre på å følge regelverket som skal forebygge skader ved bruk av sag. Også på andre områder der Arbeidstilsynet over noe tid har sett at mange virksomheter ikke følger regelverket – til tross for tradisjonelle virkemidler som pålegg (om forbedring) og stans (pga. overhengende fare for liv og helse) –, kan vi oftere gi overtredelsesgebyr. Det gjelder for eksempel kravet om at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, skal ha HMS-kort.

Les mer om HMS-kort.

Andelen selvrapporterte muskel- og skjelettplager er høyere i bygge- og anleggsnæringen enn de fleste andre næringene.

Næringsgruppen er mer utsatt for mekaniske og ergonomiske faktorer enn alle andre yrkesgrupper. En del av årsaken ligger eksempelvis i at arbeid skjer med hender over skulderhøyde, arbeid på huk og knær og ubekvemme løft. Det foregår også en del tunge løft og en del utsettes for betydelige vibrasjoner ved bruk av arbeidsutstyr.

Les mer om å forebygge muskel- og skjelettplager

Sammenlignet med hele yrkesbefolkningen har bygge- og anleggsvirksomhet økt risiko for arbeidsrelaterte luftveisplager. Arbeidstakere i næringen er i større grad eksponert for innånding av støv/røyk/eksos, støy, passiv røyking, avfettings- /løsemidler og innånding av kjemikalier/gass/damp enn hele yrkesbefolkningen. I tillegg er asbest en særlig risiko innen riving og rehabilitering, men også for en del håndverkere.

Arbeidstilsynet erfarer at en del utenlandske arbeidstakere tilbys lovstridige lønnsvilkår, blir tilbudt for dårlig standard på innkvartering og jobber uforsvarlig lange økter.

For å redusere og forebygge useriøsitet er det vedtatt allmenngjorte forskrifter for deler av bygge- og anleggsnæringen. Oppdragsgivere i kontrakt med oppdragstaker skal informere om hvilke plikter oppdragstaker skal etterleve etter gjeldende forskrifter om allmenngjøring av tariffavtaler, samt at oppdragsgiver skal påse at oppdragstaker etterlever disse pliktene.

I 2020 vil Arbeidstilsynet gjennomføre tilsyn med fokus på:

 • Allmenngjøringsforskrift for byggeplasser i Norge - og delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene
 • Informasjons- og påseplikt
 • Arbeidstid
 • Innkvartering

Det er også aktuelt å gjennomføre tilsyn med bemanningsforetak som leier ut personell til bygge- og anleggsvirksomhet.

Se også våre temasider om:

Minstelønn 

Arbeidstid

Innkvartering

Informasjons- og påseplikt

Samarbeid

Arbeidstilsynet samarbeider med partene og næringer på flere arenaer. Innen bygge- og anleggsnæringen er det etablert en partssammensatt gruppe. Gruppen er en verdifull møteplass hvor Arbeidstilsynet og sentrale parter diskuterer ulike utfordringer og tiltak i næringen. Deltakere i gruppen er (i tillegg til Arbeidstilsynet) Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) ved Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Landsorganisasjonen i Norge (LO) ved Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, Parat, Spekter og Kommunenes sentralforbund (KS).

Samarbeid for Sikkerhet - Bygg og anlegg er en annen samarbeidsarena på bransjenivå.  Som en del av myndighetenes forpliktelser i samarbeidet har Arbeidstilsynet, sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), utarbeidet en årlig rapport om utviklingen av ulykker, skader og helseplager i bygge- og anleggsnæringen.

Hittil er følgende rapporter utgitt:

KOMPASS Tema nr 4 2015 Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder.pdf KOMPASS Tema nr 8 2016 Ulykker i bygg og anlegg i 2015.pdf KOMPASS Tema nr 1 2017 Helseproblemer og ulykker i bygg og anlegg.pdf KOMPASS Tema nr 2 2018 Helseproblemer og ulykker i bygge- og anleggsbransjen.pdf KOMPASS Tema nr 1 2019 Ulykker i bygg og anlegg – Rapport – 2019 (revidert).pdf

Les mer om HMS på bygge- og anleggsplasser.