Overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Gjennom veiledning og tilsyn vil vi gi aktørene mer kunnskap om arbeidsmiljø og regelverk, og bidra til at de jobber bedre med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. 

Arbeidstilsynet retter oppmerksomheten særlig på arbeidsrelaterte psykiske plager, arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, uforsvarlige arbeidstidsordninger, manglende opplæring, informasjon og medvirkning, seksuell trakassering, arbeidstid og lønn.

Våre aktiviteter skal bidra til:

  • at virksomheter i bransjen i større grad følger regelverket
  • at flere arbeidstakere har lovlige lønns – og arbeidsvilkår
  • at virksomhetene og arbeidstakerne selv søker informasjon og kunnskap om arbeidsmiljø
  • at helseskadelig eksponering reduseres

Utfordringer i bransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover, samt en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere. Dette bidrar ofte til lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter.

Arbeidstakerne i bransjen har gjerne lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid, ensformig arbeid, og kan være utsatt for trakassering og vold fra kunder og kolleger. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen og stående arbeid er veldig utbredt.

Bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Det kjennetegnes av kriminelle aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Se også vår rapport fra tilsyn i bransjen i perioden 2015 - 2017:

Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017.pdf

Tema for tilsyn

Tema i tilsynene vil blant annet være:

Gjennomføring av tilsyn

Vi gjennomfører tilsyn på arbeidsplasser hvor vi av erfaring og kunnskap antar det er størst utfordringer og sannsynlighet for brudd på regelverket. Mange av tilsynene våre er uanmeldte, og særlig de med fokus på lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstid og lønn.

Det er generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Minstelønnssatsene gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

Arbeidstilsynet vil vurdere overtredelsesgebyr ved tilsyn der vi ikke ser bedring, når lovbrudd utgjør en stor risikofaktor eller ved utfordringer i bransjen som det er viktig å bedre.

Overtredelsesgebyr skal som hovedregel ilegges:

  • ved manglende eller mangelfull føring av arbeidstid (det må være tydelig hva som er arbeidstid, pauser eller overtid)
  • hvis arbeidstaker får ikke utbetalt lønn etter allmenngjort sats (minstelønn)
  • ved overskridelse av samlet arbeidstid - daglig (13-16 timer) og ukentlig (60-70 timer)
  • ved manglende utbetaling av overtidstillegg der besparelsen minst utgjør kr 10 000