Inkluderende arbeidsliv

Evalueringen av forrige IA-avtale viste at det fortsatt er et stort behov for innsats på forebyggende arbeidsmiljø. Dette gjelder spesielt organisatoriske, ergonomiske og psykososiale faktorer. I IA-avtalen 2019-2022 er hele arbeidslivet inkludert, og fokuset på forebygging er styrket. 

Målet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. Arbeidsplassen som hovedarena er enda tydeligere enn tidligere. Et godt samarbeid på arbeidsplassen vil være viktig for å oppnå målene. 

Arbeidsmiljøsatsningen: Arbeidsmiljøet handler om arbeidet 

ny IA-avtale er det etablert en nasjonal arbeidsmiljøsatsing. Dette er et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet, som i samarbeid med partene i arbeidslivet har blitt enig om en felles definisjon av hva arbeidsmiljø handler om:  

«Arbeidsmiljøet handler om arbeidet.» 

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomheten organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet 
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger 
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater 

Gjennom arbeidsmiljøsatsingen skal det formidles forskningsbasert kunnskap, som skal gi treffsikre bransjerettede tiltak og verktøy slik at virksomhetene enkelt kan ta det i bruk. 

Målet er å styrke og motivere til felles innsats, og bidra til at virksomhetene ser verdien og effekten av å jobbe forebyggendeMålgruppene er tillitsvalgte, verneombud, HR-personell, mellomledere og bedriftshelsetjenesten.   

Arbeidstilsynet skal fronte arbeidet. 

Arbeidsmiljøportalen 

En del av arbeidsmiljøsatsingen er arbeidsmiljøportalen.no som ble lansert i desember 2020. Denne skal formidle bransjespesifikk kunnskap og verktøy.

Innholdet på Arbeidsmiljøportalen er utviklet i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. 

Hensikten er å samle, koordinere og lenke opp relevant informasjon som er lett tilgjengelig for virksomhetene og som har virksomhetenes behov som utgangspunkt.  

 Arbeidsmiljøportalen inneholder blant annet: 

  • Arbeidsmiljøhjelpen (verktøy fra Arbeidstilsynet) 
  • En bra dag på jobb (verktøy fra STAMI) 
  • Fakta om bransjen (statistikk fra STAMI og PTIL) 
  • Min side – arbeidsgiver (statistikk fra NAV) 

Portalen vil inneholde verktøy og kunnskap rettet mot ulike bransjer - i første omgang barnehager, sykehjem, sykehus, bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien, persontrafikk og petroleumsvirksomhet. Flere bransjer kommer i løpet av 2021. 

Arbeidsmiljøportalen

Les videre