Arbeidsdykking

Arbeidsdykking innaskjærs er et svært risikoutsatt yrke. Det er mange ulykker, og flere med alvorlige utfall.

Oversikter over og vurderinger av ulykker under dykking, viser mangler knyttet til

  • kartlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner
  • iverksettelse av hensiktsmessige tiltak
  • kunnskap om beredskap
  • tilstrekkelig bemanning og kvalifikasjoner
  • kontroll og vedlikehold av utstyr

Det er i perioden 2016–2018 gjennomført 64 tilsyn i ulike deler av dykkebransjen. Det ble gitt reaksjoner i 63 prosent av tilsynene. I 2019 er det gjennomført 51 tilsyn, og gitt reaksjoner i 59 prosent av tilsynene.

Regelverk tolkes og etterleves ulikt i næringen, og Arbeidstilsynet avdekker ofte mangelfullt systematisk HMS-arbeid. Eksempler på dette er uklare ansvarsforhold, mangelfull koordinering av dykkeroppdrag, mangelfull kompetanse og mangelfullt utstyr. Dette utgjør en betydelig risiko ved arbeid under vann.

Det er også økt bruk av utenlandske arbeidstakere til å utføre arbeidsdykking, enten som ansatt i norske virksomheter eller at disse leies inn til for å utføre arbeidsdykking.

Dykkere med utenlandske dykkebevis og kvalifikasjoner må søke Arbeidstilsynet om tillatelse for å jobbe som dykkere i Norge før oppstart av arbeid.

Om Arbeidstilsynets arbeid

Tilsyn, veiledning, kunnskapsformidling og samarbeid med andre myndigheter og fagmiljø er sentrale virkemidler for Arbeidstilsynet. Målgrupper er virksomheter som utfører arbeidsdykking i egen virksomhet, virksomheter som selger dykkertjenester til andre og virksomheter som kjøper dykkertjenester. Kommunale og interkommunale brann og redningsetater og vitenskapelige institusjoner som utfører dykking er andre målgrupper for tilsyn.

Arbeidstilsynet vil gjennomføre tilsyn i de virksomheter som etter konkrete risikovurderinger er nødvendig å kontrollere, samt virksomheter som ikke tidligere har hatt tilsyn. Arbeidstilsynet mener det er en underrapportering av ulykker innen dykking. Oppfølging av ulykker og tips, og tilsyn der dykking pågår, vil bli prioritert.  

Nye bestemmelser for arbeidsdykking ble vedtatt 14. desember 2018. Noen bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2019, mens andre hadde ikrafttredelse 1. januar 2020. Arbeidstilsynet har gjennomført veiledningsmøter med  ulike aktører i næringen i 2019. 

Kunnskapsformidling er et viktig virkemiddel som kan bidra til å skape forståelse for myndighetskrav, risikoforhold i næringen, konsekvenser ved mangelfullt HMS-arbeid, mv. Arbeidstilsynet vil i 2020 derfor ta initiativ til å gjennomføre dialogmøter med ulike aktører i bransjen. Dette inkluderer oppdragsgivere for dykketjenester.

Se også Arbeidstilsynets kommentarer til regelverket for utdypende informasjon om hvilke krav som stilles.

Aktuelle tema

Generelt tema i aktiviteten er systematisk HMS-arbeid, herunder særlig forebygging av arbeidsskader og ulykker i innaskjærs dykking.

I alle tilsyn vil vi ha stort fokus på kartlegging, risikovurdering og tiltak fordi dette gjennom tilsyn har vist seg å være mangelfullt i mange virksomheter. Kartlegging, etterfulgt av risikovurderinger skal danne grunnlaget for de sikkerhetstiltakene som iverksettes for å forebygge skader og ulykker.

I alle tilsyn vil det være fokus på nye krav som følger av endring i regelverk, herunder krav til forsvarlig dykkerutstyr, minimumsbemanning, kvalifikasjoner og dykkelederopplæring, loggføring og meldeplikt.

Les mer om systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og roller i HMS-arbeidet

Avvik vil følges opp med nødvendige reaksjoner. Arbeidstilsynet vil i større grad vurdere bruk av overtredelsesgebyr ved avdekking av gjennomgående alvorlige avvik.

Se egen temaside om dykking