Bergverksdrift og utvinning

Bergverk og utvinning er en risikoutsatt næring. Arbeidstilsynet prioriterer tilsyn og veiledning med bergverksvirksomheter på fastlandet, i tillegg til den regelmessige oppfølgingen av gruvedriften på Svalbard.

Målet er å forebygge arbeidsmiljøproblemer i risikoutsatte virksomheter og bidra til trygge og seriøse arbeidsforhold.

Aktuelle tema for tilsyn og veiledning

Tema for tilsyn og veiledning er systematisk HMS-arbeid med særlig fokus på:

Kvartsstøv er kjent for å forårsake silikose, fall i lungefunksjon, astma, allergi og KOLS. Kvartsstøv er også kreftfremkallende og kan føre til lungekreft. I tillegg kan kvartsstøv gi akutte helseplager som hoste, slim og sårhet i luftveiene.

Eksponering for kvarts skjer i hovedsak ved innånding av støv ved håndtering av kvartsholdig stein og sand ved fjellboring, ved knusing og kutting av stein i steinbrudd, pukkverk, sandtak, gruve, tunnel og bygge- og anleggsplasser. 

De mest utsatte næringene for kvarteksponering er bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift og utvinning.

Les mer om eksponering for kjemikalier. 

Steinbrudd, sandtak og pukkverk er arbeidsplasser hvor store kjøretøy benyttes. I perioden 2011‒2017 er det registrert 5 arbeidsskadedødsfall i steinbrudd, sandtak og pukkverk hvor gravemaskin og hjullaster var involvert.

For enkelte typer arbeidsutstyr er det krav om dokumentert sikkerhetsopplæring fra sertifisert opplæringsvirksomhet.

Les mer om opplæring fra sertifisert virksomhet. 

Maskiner og utstyr er involvert i mange arbeidsulykker med alvorlig skade som meldes til Arbeidstilsynet. En studie av dødsulykker i pukkverk i 2011‒2017 viser at av totalt 6 ulykker hvor utstyr var involvert, skjedde alle under vedlikeholdsarbeid.

Risiko for ulykker på grunn av detonering av gjenværende sprengstoff er også en risiko ved

bergarbeid, særlig ved rydding/pigging av sprengte steinmasser. Tema her er både hva som er gjort for å minimalisere risikoen for detonering av udetonert sprengstoff og hvordan arbeidstakere/maskinfører er sikret mot skade dersom det likevel skulle skje.

Alvorlige ulykker skjer ofte i forbindelse med lasting og lossing.

Arbeidstilsynet vil også kontrollere om borerigger har vern mot bevegelige deler, og vi vil vurdere å ilegge overtredelsesgebyr hvis dette mangler. På eldre borerigger, hvis de ikke tas ut av drift, skal vern ettermonteres.

Les mer om bruk av maskiner på arbeidsplassen.

Les mer om sikkert vedlikehold.

Bergverksdrift og utvinning skårer høyere enn gjennomsnittet på risikofaktorer som kan føre til muskel- og skjelettplager. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet.  

Les mer om å forebygge muskel- og skjelettplager

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å jobbes sikkert. Arbeidsgiver skal også gi arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplass.

Les mer om krav til opplæring. 

Les mer om arbeidsgivers plikt til å sørge for medvirkning.