Asbest

Asbest er et helsefarlig materiale som i fiberform kan være kreftfremkallende ved innånding. Ved rivning, reparasjon og vedlikehold av bygg eller installasjoner med asbestholdige materialer, kan arbeidstakerne bli utsatt for helseskadelige løse asbestfiber. 

Materialer med asbest ble tidligere mye brukt i bygninger og installasjoner, og det finnes fortsatt i en rekke bygg.

Arbeid med asbest er i utgangspunktet forbudt. Dersom en rekke konkrete krav er oppfylt, kan Arbeidstilsynet gi virksomheter tillatelse til å kunne utføre ulike typer sanerings- og vedlikeholdsoppgaver med asbestholdige materialer. Virksomheter som har gjort nødvendig risikovurdering, helsekontroller, gitt opplæring og iverksatt tiltak i henhold til regelverket, kan få tillatelse fra Arbeidstilsynet for normalt tre år.

Virksomheter med tillatelse til asbestarbeid blir oppført i Arbeidstilsynets offentlige oversikt og omlag 370 virksomheter har i dag en slik tillatelse.

Før hvert oppdrag med asbestarbeid skal virksomhetene med tillatelse melde fra til Arbeidstilsynet om hvor og når arbeidet skal foregå. Meldingen skal også ha en beskrivelse av hvordan arbeidet er tenkt gjennomført. Arbeidstilsynet har da en mulighet til å kontrollere om opplysningene er i samsvar med forskriftskrav og med tilsynets retningslinjer for asbestarbeid.

Arbeidstilsynet aktivitet rettet mot asbesteksponering

Arbeidstilsynet ga i januar 2020 ut en rapport med evaluering av tidligere innsats på asbestområdet. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å forbedre Arbeidstilsynets arbeid mot asbesteksponering:

Arbeidstilsynets innsats mot asbesteksponering – Evaluering og tiltak.pdf

For Arbeidstilsynets aktivitet rettet mot asbesteksponering har vi pekt ut fire hovedmålgrupper:

 • Kommuner
 • Bemanningsforetak
 • Virksomheter med arbeidstakere som ikke vet at de arbeider med asbest
 • Virksomheter som driver med asbestsanering

Postale tilsyn med kommuner

Arbeidstilsynet fortsetter med postale tilsyn med kommuner. 

Det kan også bli aktuelt å gjennomføre noen postale tilsyn med fylkeskommuner og med statlige byggherrer. 

I disse postale tilsynene kontrollerer Arbeidstilsynet om kommunene har rutiner for kartlegging av asbest i egne bygg og for håndtering av anvendt asbest. Vi vil også gi veiledning i disse tilsynsbrevene.

Tilsyn med bemanningsforetak

Arbeidstakere i bemanningsforetakene er ofte utenlandske, og bemanningsforetakene har arbeidsgiveransvaret for disse arbeidstakerne. Når det gjelder asbest skal bemanningsforetakene sikre at det er gjennomført tilstrekkelig opplæring og lovpålagt helsekontroll før arbeidstakere leies ut til arbeid med asbest.

I tilsyn med bemanningsforetak som leier ut arbeidstakere til asbestarbeid, vil Arbeidstilsynet blant annet kontrollere opplæringen som er gitt til de utleide.

Her er det både aktuelt med tilsyn i virksomhetene og postale tilsyn.  

Tilsyn og veiledning med grupper som ikke vet at de kan være eksponert

En risikoutsatt gruppe når det gjelder asbest, er arbeidstakere som ikke er klar over at de kan være eksponert for asbest.

Dette kan være arbeidstakere i bygg og anlegg som ikke driver med asbestsanering, men som kan komme i kontakt med asbest i forbindelse med annet arbeid på eldre bygg eller installasjoner. Aktuelle yrker her er for eksempel rørleggere, elektrikere og snekkere. Andre yrkesgrupper kan også være aktuelle.

Arbeidstilsynet planlegger her tilsyn ute hos virksomhetene. 

Vårt hovedtema i disse tilsynene vil være om det er gjennomført kartlegging av asbestforekomster før arbeidet er satt i gang.

I tillegg til tilsyn planlegger Arbeidstilsynet rene veiledningstiltak rettet mot denne gruppen. Her mener Arbeidstilsynet at det behov for å nå arbeidstakere med informasjon om:

 • generell kunnskap om asbest
 • hvor asbestmaterialer kan forekomme
 • hvordan man håndterer situasjoner der man har – eller er usikker på om har – støtt på asbestmaterialer

Tilsyn med virksomheter som utfører asbestsanering

I tilsyn med virksomheter som utfører asbestsanering vil vi blant annet kontrollere

 • om virksomheten har tillatelse til å drive asbestarbeid
 • om det er sendt melding til Arbeidstilsynet om arbeidet med asbest
 • hvilken grunnopplæring og oppfriskningskurs de ansatte har
 • om helseundersøkelser, inkludert røntgen, er gjennomført
 • om registerplikten (det vil si plikten til å føre et register over arbeidstakere som kan være eksponert for asbest) er fulgt
 • vernetiltak og bruk personlig verneutstyr

Vi vil også kontrollere tiltak for å redusere eksponering for støv med asbestfiber på arbeidsstedet.

Brudd på regelverket vil av Arbeidstilsynet bli fulgt opp med bruk av nødvendige reaksjoner. Det kan også innebære bruk av overtredelsesgebyr og politianmeldelse.     

Mer informasjon om asbest

Arbeidstilsynet har utarbeidet informasjon om flere ulike tema knyttet til asbest:

Asbest Bygningseiere og byggherrers ansvar for kartlegging av asbest Asbestfare for yrker i bygge- og anleggsnæringen Hvor kan det finnes asbest? Hva gjør du hvis du støter på asbest? Sanering av asbest Krav om tillatelse for å arbeide med asbest