Akvakultur

Hvorfor satsing i denne næringen

Ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker. Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen akvakultur, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb og faren for å omkomme på jobb.

Ansatte i akvakulturnæringen arbeider under skiftende forhold, utsettes for harde værforhold, varierende klima og arbeidet betegnes som praktisk og fysisk krevende. Det er grunn til bekymring knyttet til hyppighet og alvorlighetsgrad for arbeidsulykkene i næringen. Den teknologiske utviklingen i næringen drives blant annet frem av økonomi, fokus på ytre miljø, tildeling av utviklingskonsesjoner, og bekjempelse av lakselus. Dette har ført til fremvekst av nye virksomheter som benytter seg av teknisk innovasjon, flyttbare flytende innretninger, båter og kjemikalier.

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet prioriterer innsats overfor hav- og kystbaserte virksomheter i næringen. Tilsyn vil være det viktigste virkemiddelet.

Settefiskanlegg er en viktig del av næringen og Arbeidstilsynets erfaring er at kunnskapen om gjeldende HMS i disse virksomhetene er varierende. Landbasert oppdrett og kultivering av nye arter, eksempelvis rensefisk, er også en viktig del av næringa som vi vil ha fokus på. 

Tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur til næringen er økende. Disse virksomhetene opererer ofte i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet, og mange aktører har for liten kunnskap om HMS-regelverket. 

Arbeidstilsynet sprer kunnskap om helseskadelig eksponering og forebygging, og har stort fokus på veiledning.

Aktuelle tema

Tema for tilsyn og veiledning er systematisk HMS-arbeid, herunder:

  • Forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker (blant annet bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr, fallulykker og klemskader)
  • Forebygging av helseskadelig kjemisk eksponering
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Arbeidstid

Les mer om systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og roller i HMS-arbeidet.

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Der det er fare for at arbeidstakere kan falle ned, skal dette sikres.

Fôrflåter skal ha rekkverk (11.02.2020)
Flåter skal ha rekkverk: Kjetting er ikke godt nok (25.05.2020)

Arbeidstilsynet ser også på bakenforliggende eller organisatoriske forhold som kan være årsak til at helseskadelig eksponering skjer. Eksempler på organisatoriske forhold som kan være relevante i tilsynene i tillegg til de generelle temaene, er: Opplæring, organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger.

Eksempler på aktuelle tema er:

Mange ulykker og helseskader i akvakulturnæringen skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. De fleste alvorlige personulykker innen akvakultur skjer under arbeid med løfteoperasjoner med kran, liner i spenn og ved fortøyningsarbeid. Det er viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand. Opplæring av ansatte i bruk av utstyr, samt jevnlig gjennomføre risikovurderinger og sikker jobbanalyser i forbindelse med risikofylte arbeidsoperasjoner, er sentralt for å bedre HMS-tilstanden i næringen.

Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal utstyret kun benyttes av arbeidstakere som har fått dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. bruksforskriften. Bruk av båt i akvakulturnæringen anses av myndighetene som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Innholdet i en sikkerhetsopplæring og den enkelte arbeidstakers gjennomføring av den, skal kunne dokumenteres. For en god del typer arbeidsutstyr kan arbeidsgiver eller annen kvalifisert person gi dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.

Se egen temaside om opplæring.

Alenearbeid er en kjent risikofaktor i næringen. Alenearbeid med bruk av båt eller annet teknisk utstyr kan øke sannsynligheten for at en ulykke inntreffer og forverre konsekvensen av en eventuell ulykke ved at umiddelbar hjelp ikke er tilstede. 

Strengere krav til effektivisering og ny teknologi har ført til mer alenearbeid. Fjernstyring av fôrflåter/fôringsanlegg gjør at det blir færre ansatte ute på anlegget. Krav om tilstedeværelse ute på anlegg av Mattilsynet fører til at  enkelte arbeidsoppgaver, som observasjon av fisk i merd, gjøres av enkeltpersoner.

Det er viktig at virksomhetene risikovurderer bruk av alenearbeid og de ulike arbeidsoperasjonene ved alenearbeid. 

Les mer om risikovurdering.

I akvakulturnæringen benyttes flere typer kjemikalier som kan være helseskadelige avhengig av kjemikalienes sammensetning og egenskaper. Potensialet for helseskade henger nøye sammen med hvordan kjemikaliene brukes eller dannes, og hvor ofte og i hvilken grad man er eksponert.

For eksempel er kjemikaliene som brukes i forbindelse med avlusing og sykdomsbekjempelse av fisk helseskadelige. I forbindelse med dødfiskhåndtering brukes det maursyre som er etsende, og ved vaksinering brukes det ulike bedøvelsesmidler som kan være kreftfremkallende og skadelig for lungene.

Se temaside om kjemikalier

Se temaside om bioaerosoler og biologiske faktorer ved arbeid med fisk

Se temaside om ensilasje

Arbeid i akvakulturnæringen kan være fysisk krevende (ustabile underlag, belastende arbeidsstillinger, tunge løft). Ergonomiske arbeidsmiljøproblemer kan ofte være indirekte årsak til at ulykker inntreffer på arbeidsplassen. Vedvarende tungt arbeid kan også bidra til utvikling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Utviklingen i næringen har ført til at enkelte arbeidsoperasjoner har blitt mer stillesittende og rene kontorarbeidsplasser. Feil arbeidsstilling ved kontorarbeidsplass foran en dataskjerm kan medføre til muskel- og skjelettlidelser og er en velkjent arbeidsmiljøutfordring.

Det er viktig å jobbe forebyggende med ergonomiske arbeidsmiljøutfordringer.

Les mer om å forebygge muskel- og skjelettplager

Lenker

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk (www.sjomatnorge.no)