Akvakultur

Hvorfor satsing i denne næringen

Ansatte i akvakulturnæringen har et av Norges mest risikable yrker. Ifølge SINTEF er det kun fiskere som har et farligere yrke enn de som arbeider innen akvakultur, både når det gjelder faren for å skade seg på jobb og faren for å omkomme på jobb.

Ansatte i akvakulturnæringen arbeider under skiftende forhold, utsettes for harde værforhold, varierende klima og arbeidet betegnes som praktisk og fysisk krevende. Det er grunn til bekymring knyttet til hyppighet og alvorlighetsgrad for arbeidsulykkene i bransjen. Den teknologiske utviklingen i næringen går raskt, noe som har medført fremvekst av nye virksomheter som benytter seg av teknisk innovasjon og flyttbare flytende innretninger.

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet skal i 2019 prioritere aktivitet overfor hav- og kystbaserte virksomheter, samt virksomheter som er registrert som tjenesteytere innen hav- og kystbasert akvakultur. Dette er virksomheter som ofte opererer i grenseflaten mellom landbasert og sjøbasert aktivitet. Denne type virksomhet er økende, og mange har for liten kunnskap om det gjeldende HMS-regelverket.

Tilsyn vil være vårt viktigste virkemiddel i akvakulturnæringen i 2019. Vi skal også bidra med å spre kunnskap om helseskadelig eksponering og forebygging, og vil ha stort fokus på veiledning.

Andre målgrupper for vår aktivitet i næringen er viktige interessenter som det kan være nyttig og viktig å ha et samarbeid med. Dette kan være andre tilsynsmyndigheter, partene i arbeidslivet og bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, fylkesmennenes miljøvernavdelinger, kystvakten og forskningsinstitusjoner.

Aktuelle tema

Tema for tilsyn og veiledning er systematisk HMS-arbeid, herunder:

  • Forebygging av arbeidsskader og arbeidsulykker
  • Forebygging av helseskadelig kjemisk eller biologisk eksponering
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager

Les mer om systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og roller i HMS-arbeidet.

Arbeidstilsynet ser også på bakenforliggende eller organisatoriske forhold som kan være årsak til at helseskadelig eksponering skjer. Eksempler på organisatoriske forhold som kan være relevante i tilsynene i tillegg til de generelle temaene er: Opplæring, organisering av arbeidet og arbeidstidsordninger.

Eksempler på aktuelle tema er:

Mange ulykker og helseskader i akvakulturnæringen skjer i forbindelse med bruk av båter, redskaper og annet teknisk utstyr. Det er viktig at arbeidsutstyr brukes på en forsvarlig måte, at det er egnet for formålet og i forskriftsmessig stand. Opplæring av ansatte i bruk av utstyr, samt å risikovurdere arbeidsoperasjoner er sentralt for å bedre HMS-tilstanden i næringen.

Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, skal utstyret kun benyttes av arbeidstakere som har fått dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. bruksforskriften. Bruk av båt i havbruk anses av myndighetene som så farlig at det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper, bruksområde, vedlikehold og kontroll av arbeidsutstyret. Innholdet i en sikkerhetsopplæring og den enkelte arbeidstakers gjennomføring av den, skal kunne dokumenteres. For en god del typer arbeidsutstyr kan arbeidsgiver eller annen kvalifisert person gi dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr.

Se egen temaside om opplæring.

Alenearbeid med utstyr og/eller båt kan øke sannsynligheten for at en ulykke inntreffer og forverre konsekvensen av en eventuell ulykke ved at umiddelbar hjelp ikke er tilstede.

Det er viktig at virksomhetene risikovurderer bruk av alenearbeid.

Les mer om risikovurdering.

I akvakulturnæringen benyttes flere typer kjemikalier som kan være helseskadelige avhengig av kjemikalienes sammensetning og egenskaper. Potensialet for helseskade henger nøye sammen med hvordan kjemikaliene brukes eller dannes, og hvor ofte og i hvilken grad man er eksponert.

Se temaside om kjemikalier

Se temaside om bioaerosoler og biologiske faktorer ved arbeid med fisk

Se temaside om ensilasje

Arbeid i akvakulturnæringen kan være fysisk krevende (ustabile underlag, belastende arbeidsstillinger, tunge løft). Ergonomiske arbeidsmiljøproblemer kan ofte være indirekte årsak til at ulykker inntreffer på arbeidsplassen. Vedvarende tungt arbeid kan også bidra til utvikling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Det er viktig å jobbe forebyggende med ergonomiske arbeidsmiljøutfordringer i næringen.

Se egen temaside om ergonomi.

Lenker

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk (www.sjomatnorge.no)