Renhold

Arbeidstilsynet har prioritert tilsyn og veiledning i renholdsbransjen i perioden 2013 – 2017 og vil videreføre aktivitetene i renholdsbransjen i 2018 - 2019.

Hvorfor videre satsing i renholdsbransjen

Renholdsbransjen harstore utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Dette viser både Arbeidstilsynets erfaringer fra satsingen i renholdsbransjen fra 2013 - 2017, Arbeidstilsynets analyser av arbeidsmiljø- og helsetilstanden, samt relevant forskning om bransjen.

Renholdsbransjen er blant annet preget av lav organisasjonsgrad, uoversiktlig organisering, utstrakt bruk av underleverandører og høyt innslag av utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere.

Deler av bransjen omfatter useriøse og til dels kriminelle aktører der utenlandsk arbeidskraft arbeider under ulovlige og uverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Det er stor «turnover» i bransjen både når det gjelder ansatte og virksomheter og det er en økende andel arbeidstakere som har midlertidige stillinger og deltidsstillinger.

Renholdere er en av de yrkesgruppene som rapporterer om høyest arbeidsrelatert sykefravær.

Det er fortsatt lav kunnskap hos innkjøpere av renholdstjenester om at det er forbudt å kjøpe tjenester av ikke godkjente renholdsvirksomheter samt manglende kunnskap om pliktene som følger av informasjons- og påseplikten.

Om Arbeidstilsynets arbeid

Arbeidstilsynet retter sin innsats mot renholdsvirksomheter og virksomheter som kjøper renholdstjenester. Aktuelle tema i tilsyn med renholdsvirksomheter er

Aktuelle tema i tilsyn med virskomheter som kjøper renholdstjenester:

Temaside om innkjøpers plikter

Tilsynene blir gjennomført med stor grad av veiledning.

Samarbeid

Arbeidstilsynet samarbeider med partene i arbeidslivet gjennom Treparts bransjeprogram renhold. Formålet med dette bransjeprogrammet er følge utviklingen i bransjen og å diskutere utfordringene i bransjen for å sette i verk felles tiltak for å bedre forholdene i bransjen. Deltakere i Treparts bransjeprogram renhold er fra NHO-Service, Virke, Spekter , KS, Norsk Arbeidsmandsforbund, YS og Arbeidstilsynet.