Overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Derfor skal Arbeidstilsynet i 2018 og 2019 videreføre våre aktiviteter i denne næringen. Sentrale tema er allmenngjort lønn, arbeidstid, kartlegging og risikovurdering og seksuell trakassering.

Gjennom veiledning og tilsyn vil vi gi aktørene mer kunnskap om arbeidsmiljø og regelverk, og dermed også motivere de til å forbedre arbeidsmiljøet.

Satsingen skal også bidra til:

  • At virksomheter i større grad følger regelverket
  • Å sikre at flere utenlandske arbeidstakere har lovlige lønns – og arbeidsbetingelser
  • At virksomheter og arbeidstakere selv søker informasjon og kunnskap om arbeidsmiljø

Utfordringer i bransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover, samt en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere. Dette bidrar ofte til lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter.

Arbeidstakerne i denne bransjen er utsatt for lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid, ensformig arbeid, og trakassering og vold fra kunder og kolleger. Tungt fysisk arbeid er også en del av hverdagen, stående arbeid er veldig utbredt.

Denne bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Det kjennetegnes av kriminelle aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet

Fra 1. januar 2018 innføres en generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Forskriftens minstelønnssatser gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk.

Det har ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt, jobber hel- eller deltidsstilling. Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

For unge arbeidstakere

  • 16 år: kr 102,18
  • 17 år: kr 111,68
  • 18 år: kr 125,94

Begynnerlønn for ansatte over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år

For disse arbeidstakerne er lønnssatsen kr 157,18. 

Uanmeldte tilsyn og tilsyn i kjeder

I 2018 gjennomfører Arbeidstilsynet rundt 700 tilsyn innenfor overnattings- og serveringsbransjen. Enkelte av tilsynene gjennomføres sammen med andre kontrolletater og politiet.

Vi gjennomfører:

  • Tilsyn i virksomheter med fokus på allmenngjøring av lønn der vi snakker med arbeidsgivere og sjekker om de følger det nye regelverket
  • Uanmeldte tilsyn hvor vi besøker virksomheter der vi ser om virksomheten følger regelverket for et godt arbeidsmiljø     
  • Tilsyn i kjeder hvor vi besøker ledelsen sentralt i kjedene, i tillegg til utvalgte virksomheter i den kjeden

Tema for tilsyn

Tema i tilsynene vil blant annet være:

I tillegg til dette gjennomfører vi i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) veiledningsaktiviteter overfor arbeidsgivere og arbeidstakere om forebygging av seksuell trakassering.