Dykking

Arbeidsdykking innaskjærs er et svært risikoutsatt yrke. Det er mange ulykker, og flere med alvorlige utfall.

Oversikter over og vurderinger av ulykker under dykking, viser mangler knyttet til

  • kartlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner
  • iverksettelse av hensiktsmessige tiltak
  • kunnskap om beredskap
  • tilstrekkelig bemanning og kvalifikasjoner
  • kontroll og vedlikehold av utstyr

Regelverk tolkes og etterleves ulikt i næringen, og Arbeidstilsynet avdekker ofte mangelfullt systematisk HMS-arbeid. Eksempler på dette er uklare ansvarsforhold, mangelfull koordinering av dykkeroppdrag, mangelfull kompetanse og mangelfullt utstyr. Dette utgjør en betydelig risiko ved arbeid under vann.

Det er også økt bruk av utenlandske arbeidstakere til å utføre arbeidsdykking, enten som ansatt i norske virksomheter eller at disse leies inn til for å utføre arbeidsdykking.

Om Arbeidstilsynets arbeid

Tilsyn, veiledning, kunnskapsformidling og samarbeid med andre vil være sentrale virkemidler i 2018-2019. Målgrupper er virksomheter som utfører arbeidsdykking i egen virksomhet, og virksomheter som selger dykkertjenester til andre.

Arbeidstilsynet vil gjennomføre tilsyn i de virksomheter som etter konkrete risikovurderinger er nødvendig å kontrollere, samt virksomheter som ikke tidligere har hatt tilsyn. Tilsynene vil være både uanmeldte og meldte.

Kunnskapsformidling er et viktig virkemiddel som kan bidra til å skape forståelse for myndighetskrav, risikoforhold i næringen, konsekvenser ved mangelfullt HMS-arbeid, mv. Arbeidstilsynet vil derfor ta initiativ til å gjennomføre dialogmøter med ulike aktører i bransjen.  

Aktuelle tema

Generelt tema i aktiviteten er systematisk HMS-arbeid, herunder særlig forebygging av arbeidsskader og ulykker i innaskjærs dykking.

Alle tilsyn i 2018 vil ha stort fokus på kartlegging, risikovurdering og tiltak fordi dette er mangelfullt i mange virksomheter. Kartlegging, etterfulgt av risikovurderinger skal danne grunnlaget for de sikkerhetstiltakene som iverksettes for å forebygge skader og ulykker.

Les mer om systematisk HMS-arbeid, risikovurdering og roller i HMS-arbeidet.

Avvik vil følges opp med nødvendige reaksjoner. Arbeidstilsynet vil blant annet vurdere bruk av overtredelsesgebyr ved avdekking av gjennomgående alvorlige avvik.

Se egen temaside om dykking.