Arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er enkelte virksomheter og bransjer preget av useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt, og for bransjer og virksomheter som rammes.

Hva er arbeidslivskriminalitet?

Arbeidslivskriminalitet er: Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, 2017 

Arbeidstilsynet gjør en rekke tiltak for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, blant annet: 

For å stoppe useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet må flere etater samarbeide og bruke flere ulike virkemidler. Et viktig mål for samarbeidet er å utnytte etatenes virkemidler og etterretningsinformasjon bedre for å få best mulig effekt. Arbeidstilsynet samarbeider med flere andre etater og har undertegnet en felles handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet med Politiet, Skatteetaten og NAV.

Samlokalisering

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav og Politiet samarbeider ved sju samlokaliserte a-krimsenter i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø, Tønsberg og Kristiansand. Hvert senter er det en strategisk og koordinerende gruppe hvor hver etat bidrar med informasjon og identifiserer mulige satsninger. Sentrene gjennomfører også samordnede aksjoner.

I tillegg til de samlokaliserte enhetene er det etablert lokale og regionale samarbeidsavtaler mellom etatene flere steder i landet.

Dialog med partene i arbeidslivet er viktig for å skape varige forbedringer i arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer. Det er bransjeprogram i uteliv-, renhold- og transportbransjen. Gjennom treparts bransjeprogram får partene eierskap til tiltakene og myndighetene får mer kunnskap om utfordringene i næringene. Målet er å skape varige forbedringer i arbeidsforhold og arbeidsmiljø i disse utsatte bransjene.

Arbeidstilsynet har spesielt fokus på useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i flere av bransjesatsingene våre i perioden 2017–2019. Dette gjelder innenfor disse næringene:

  • Bygg og anlegg
  • Overnatting og servering
  • Renhold
  • Transport
  • Industri
  • Jordbruk og skogbruk

Arbeidstilsynet deltar i EU-samarbeid mot svart arbeid (UDW) og utveksler informasjon og erfaringer med land i EU.

I tillegg har Arbeidstilsynet bilateralt samarbeid mot arbeidslivskriminalitet med Polen, Litauen, Bulgaria og Romania i form av:

  • praktisk tilsynssamarbeid
  • deling av god praksis
  • informasjonstiltak overfor virksomheter og ansatte som skal til Norge