Tilsyn hos transportvirksomheter

 Slik gjennomfører vi tilsyn hos transportvirksomheter.

I tilsynet vil vi:

  • gjennomgå relevant dokumentasjon, f.eks. arbeidskontrakter, arbeidsplaner, timelister osv.
  • snakke med ledere, ansatte, verneombud og andre
  • sjekke om dokumentasjon og praksis stemmer overens
  • befare lokaler og arbeidsutstyr som for eksempel gaffeltruck og bakløfter
  • gi en foreløpig oppsummering og informere om videre prosess (skriftlig tilbakemelding og eventuell oppfølging)

Etter tilsynet

Etter tilsynet vil virksomheten alltid få en skriftlig tilbakemelding. Her kan vi bekrefte at det vi har kontrollert er i orden, eller vi kan be om mer informasjon og dokumentasjon. Prosessen foregår i dialog med arbeidsgiver og verneombud/ ansattes representant.

Tema for tilsyn

Under finner du en oversikt over tema som er aktuelle når vi gjennomfører tilsyn i transportvirksomhetens lokaler (bedriftskontroller).

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale, uansett om de har fast stilling eller midlertidig ansettelse, og uavhengig av arbeidsforholdets varighet.

Arbeidstakere som er satt til å lede andre, skal ha nødvendig kompetanse slik at hensynet til sikkerhet og helse er ivaretatt innenfor lederens ansvarsområde.

Alle virksomheter med ansatte skal ha verneombud. Er dere færre enn 10 ansatte, kan dere gjøre en skriftlig avtale om en annen ordning.

Noen bransjer, deriblant transportbransjen, har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Disse bransjene skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste og plan for samarbeid.

Arbeidsgiver skal sikre at arbeidstakerne har tilgang til varslings- og kommunikasjonsmidler til bruk ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Arbeidsgiver har ansvar for at de ansatte så langt som mulig beskyttes mot trakassering, vold, trusler og andre uheldige belastninger. Ansatte skal også informeres om hvordan de skal melde og håndtere slik belastning.

Arbeidstakere skal få nødvendig opplæring og øvelse og ha de kvalifikasjonene som er nødvendig for å utføre arbeidet på en sikker måte.

Arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk, kan bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Den som skal bruke arbeidsutstyr som er nevnt i § 10-1 og § 10-3 i forskrift om utførelse av arbeid, skal ha praktisk og teoretisk opplæring. Opplæringen skal dokumenteres og være tilgjengelig for verneombudet og tilsynsmyndighetene.

Arbeidsgiver har ansvar det blir utført sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som krever dette, blant annet gaffeltruck og mobilkran.

Arbeidsgiver skal gjøre systematisk kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr som har stor risiko for skade ved manglende vedlikehold. Dette gjelder f.eks. bakløftere.

Når det gjelder arbeidstidsbestemmelsene, kan det være to forskjellige regelverk som gjelder. For kjøring som er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelsene, gjelder bestemmelsene i forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS).
For kjøring som er unntatt kjøre- og hviletidsreglene, gjelder arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Arbeidsgiver har ansvar for at sjåførene registrerer arbeidstid. Registreringen må inneholde start- og sluttidspunkt for hver arbeidsdag, pauser, tilgjengelighetstid og overtid. Utskrift fra fartsskriver er ikke nok.

Hvis arbeidstakerne arbeider til ulike tider av døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte skal arbeide.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstiden til arbeidstakerne blir registrert.

Ved overtidsarbeid har arbeidstakeren krav på et tillegg på minst 40 prosent av avtalt timelønn. Avtale om lavere prosentsats er ikke tillatt.

Sjåfører skal ta hvilepauser ved behov, eller etter maksimalt seks timers arbeidstid. Hvilepausen skal vare i minst 30 minutter dersom samlet arbeidstid utgjør mellom seks og ni timer, og minst 45 minutter dersom samlet arbeidstid er over ni timer. Hvilepausene kan deles opp i perioder på minst 15 minutter.

Arbeidstakere skal ha minst én pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer, skal pausene skal være på til sammen minst en halv time. Se arbeidsmiljøloven kapittel 10.

 

Arbeidstakere som arbeider mest om natten, skal få tilbud om gratis helsekontroll.

Arbeidstid = summen av arbeidstakerens jobber og oppdrag i transportnæringen som er underlagt forskriften om kjøre- og hviletid og FATS.


Konverter denne siden til PDF