Oppdatert veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere

Publisert 26.02.2021 - Lesetid: 5 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Røyk- og kjemikaliedykkere trenger en svært god helsetilstand for å kunne gjøre den viktige jobben de gjør på en sikker måte for seg selv, sine kolleger og de som de skal hjelpe i innsats ved brann- eller kjemikalieuhell.

I februar 2021 publiserte Arbeidstilsynet oppdatert veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk aktivitet for røyk- og kjemikaliedykkere. Endringene vil bidra til å tydeliggjøre hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere, som ledd i det systematiske HMS-arbeidet, kan sikre at røyk- og kjemikaliedykkere fortsatt er helsemessig skikket til arbeidet.

Endringene i veilederen omfatter både den medisinske undersøkelsen, tester av fysisk kapasitet og prinsipper for å forebygge redusert fysisk kapasitet i denne yrkesgruppen.

Kort presentasjon om oppdatert veiledning

– Med oppdateringen av veilederen avrunder vi et arbeid som har pågått over flere år. De senere årene har vi blant annet fått ny kunnskap om medisinske risikofaktorer og nye retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer blant røyk- og kjemikaliedykkere. Derfor var det nødvendig å ta en gjennomgang av veilederen i tett dialog med ulike fagmiljøer og aktører som er forpliktet til å følge veiledningen, forklarer Lisbeth Tveit, Arbeidstilsynets nasjonale fagkoordinator for dykking, røyk- og åndedrettsvern.

Kort om endringene i veiledningen

 • Den kompetente legens ansvar og beslutningsmyndighet
 • Resultat fra tester av fysisk kapasitet skal inngå i legens samlede vurdering
 • Spirometri skal være en del av helseundersøkelsen
 • Enkelte helsetilstander endret fra «ikke helsemessig skikket» til «i utgangspunktet ikke helsemessig skikket» – kan vurderes av spesialist
 • Hjerte-karsykdom: Ny risikokalkulator basert på NORRISK 2-data (2017)
 • Hypertensjon: Endret fra 160/90 til 140/90 mm Hg
 • Hørsel: Hvisketest er fjernet, hørsel måles med audiometer (støydempet audiometriboks)
 • Skjerpet synskrav: Minimum synsstyrke 0,5 med begge øynene åpne
 • Graviditet og fertilitet: Krav til tilrettelegging presisert for begge kjønn
 • Tester inngår som del av helseundersøkelsen
 • Fysisk kapasitet betraktes som mer enn styrke og utholdenhet
 • Kravene til fysisk kapasitet er de samme uavhengig av alder, kjønn og heltids- eller deltidsstilling
 • Tester skal gjennomføres minst én gang i året
 • Funksjonelle tester skal gjenspeile forholdene under oppdrag
 • Tre godkjente fremgangsmåter for å kontrollere fysisk kapasitet:
  • Fredrikstad-testen
  • trøndertesten
  • kombinasjonstester – utholdenhet, muskelstyrke og funksjon
  • i tillegg kontrolleres evnen til å arbeide under press, i sterk varme, høyde og trange rom
 • Nytt kapittel om prinsipper for forebygging av redusert fysisk kapasitet – trening, øvelse og aktivitet
 • Vektlegger at tester av fysisk kapasitet er del av det fortløpende internkontrollarbeidet
 • Arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for trening i arbeidstiden

Stor interesse for endringene

I arbeidet med revidering av veilederen har Arbeidstilsynet hatt tett dialog med kommunale brann- og redningsetater, statlige virksomheter samt virksomheter med industrivernansvar. Denne dialogen inkluderer både arbeidsgivere og arbeidstakere og deres organisasjoner.

Vi har i tillegg vært i dialog med fagmedisinske foreninger i Legeforeningen, Statens arbeidsmiljøinstitutt, svenske myndigheter ved Arbeidsmiljøverket i Sverige, danske myndigheter ved Arbeidstilsynet og norske myndigheter, herunder DSB og NSO.

– Det er stor interesse knyttet til de endringene som er gjort i veiledningen. Det er viktig for oss å bemerke at veiledningens føringer for helsemessig skikkethet og fysisk kapasitet legges til grunn for deler av opptakskriteriene til grunnopplæring for brannkonstabler ved Norges Brannskole, som er regulert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier Lisbeth Tveit.