Arbeidsmiljøsatsingen for bedriftshelsetjenesten

Publisert 24.06.2021 - Lesetid: 5 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er arbeidsmiljøsatsingen? Hva betyr dette for deg som jobber i bedriftshelsetjenesten? Og hva er Arbeidsmiljøportalen? Arbeidstilsynet svarer på spørsmål om arbeidsmiljøsatsingen.

Tidligere i juni inviterte Arbeidstilsynet til webinaret Arbeidsmiljøsatsingen - hva betyr dette for deg i bedriftshelsetjenesten?

I webinaret snakket vi om hva satsingen betyr for bedriftshelsetjenesten (BHT) og hvilke muligheter den gir. STAMI holdt også et innlegg om forskningen som ligger til grunn for innholdet i Arbeidsmiljøportalen og informerte om den nye faktaboka.

 
Her får du svar på noen spørsmål som ansatte i bedriftshelsetjenesten ofte stiller oss om arbeidsmiljøsatsingen.

Arbeidsmiljøsatsingen er en nasjonal satsing hvor de offentlige etatene Arbeidstilsynet, STAMI, NAV, Petroleumstilsynet og partene skal samarbeide om å bedre og forsterke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i virksomhetene.

Gjennom satsingen skal virksomheter få kunnskap og kompetanse om de viktigste faktorene for arbeidsrelatert sykefravær og frafall. For å få dette til skal etatene bidra med bransjerettet kunnskap og veiledning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Etatene skal gi råd og anbefalinger, og inspirere virksomhetene til å ta tak i eget arbeidsmiljø.

Etatene og partene har blitt enige om en felles definisjon av arbeidsmiljø. «Arbeidsmiljø handler om arbeidet». Definisjonen er viktig for at virksomhetene skal få økt forståelse av hva arbeidsmiljøarbeid handler om. For å jobbe godt forebyggende med arbeidsmiljøet må man jobbe med de faktorene som har med selve arbeidet å gjøre.

Arbeidsmiljøet

  • er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet
  • er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger
  • påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater

NAV er sammen med STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet samarbeidspartner i satsingen, og skal bidra med å gjøre budskapet kjent ute i virksomhetene. NAV Arbeidslivssenter skal kjenne til budskapet, forskningen og verktøyene som blant annet kommer ligger i Arbeidsmiljøportalen. Det er ikke lenger kun virksomheter som har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv som kan motta støtte fra arbeidslivssenteret. IA-avtalen gjelder nå hele arbeidslivet. Arbeidslivssentrene skal legge kunnskap fra arbeidsmiljøsatsingen til grunn for sin bistand og støtte til virksomhetene.

Bruken av BHT er regulert i arbeidsmiljøloven, og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Vi oppfordrer representanter fra BHT og NAV Arbeidslivssenter om å samarbeide i virksomheter der begge er representert.

Det er også etablert regionale samarbeidsfora mellom Arbeidstilsynet, BHT og NAV Arbeidslivssenter som vil bidra til ytterligere rolleavklaring. Undersøk gjerne om et slikt fora er etablert i din region.

Bedriftshelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidsmiljøsatsingen fordi de bidrar inn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, som rådgiver og støttespiller for virksomhetene.

Bedriftshelsetjenestene vil være viktige ambassadører for innholdet i arbeidsmiljøsatsingen ved å formidle budskapene ut til virksomhetene. Derfor er det viktig at BHT får informasjon om innhold og materiell som utarbeides i arbeidsmiljøsatsingen.

Målsetningen i arbeidsmiljøsatsingen er at virksomhetene skal settes i stand til å jobbe mer kunnskapsbasert, og med de riktige tiltakene i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Her vet vi at bedriftshelsetjenesten er en sentral aktør. 

BHT har en unik bransjekunnskap som også er et viktig bidrag inn i arbeidsmiljøsatsingen. Gjennom arbeidsmiljøsatsingen skal etatene understøtte den jobben bedriftshelsetjenestene – og virksomhetene selv – gjør innen forebygging på den enkelte arbeidsplass.

Målet med satsingen er å gjøre kunnskap om de viktigste arbeidsmiljøfaktorene mer tilgjengelig slik at ledere, verneombud og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kan jobbe mer målrettet og treffsikkert med arbeidsmiljøet sitt. 

Økt forståelse og kunnskap i virksomhetene vil også bidra til økt forståelse for den viktige rollen BHT har i det forebyggende arbeidet.

Økt kunnskap håper vi også fører til en bedre bestiller-kompetanse, og at BHT kan få være den rådgiveren innenfor arbeidsmiljøarbeid som de skal være. 

Arbeidsmiljøportalen, gjennom kunnskapen og verktøyene som er tilgjengelige der, er ment som hjelp til å komme raskere på sporet av å jobbe med det som har mest betydning. Virksomheten og BHT bør sammen vurdere hvilke verktøy som fungerer best på den enkelte arbeidsplass. Det er viktig at BHT er kjent med hva som finnes, slik at de kan veilede på best mulig måte. 

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter ligger til grunn i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.  Formålet er å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.  Primærforebygging er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og handler om å fjerne eller begrense faktorer som er årsak helseutfordringer. Tiltakene tar utgangspunkt i konkret kunnskap om kjente risikofaktorer.

Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell samler og synliggjør hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til virksomhetenes arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid.

Gjennom et godt systematisk arbeid med kartlegging og risikovurdering jobber virksomheten med alle deler av arbeidsmiljøet sitt. Det ergonomiske, det psykososiale, det organisatoriske, det fysiske og det kjemiske/biologiske. Intensjonen bak arbeidsmiljøloven § 3-1 er at systematisk arbeidsmiljøarbeid fører til bedre arbeidsbetingelser, og er derfor det viktigste redskap til kontinuerlig forbedring av disse.

Arbeidsmiljøsatsingen retter innsatsen mot de områder som i størst grad fører til arbeidsrelatert sykefravær og frafall. Den tar derfor ikke for seg alle deler av arbeidsmiljøet. Sykefravær er et sammensatt fenomen, men vi vet at både mekaniske, organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet påvirker risiko for sykefravær.

Arbeidsmiljøportalen er et konkret og kunnskapsbasert verktøy som skal hjelpe virksomhetene til å jobbe forebyggende med arbeidsmiljøet. På Arbeidsmiljøportalen finner du forskningsbasert kunnskap og bransjespesifikke verktøy som skal gi virksomhetene mulighet til å ta tak i forhold som kan gi arbeidsrelatert sykefravær og frafall.

Arbeidsmiljøprtalen.no (ekstern side)

I portalen vil både virksomhetene og BHT få rask tilgang til forskningsbasert kunnskap om arbeidsmiljø i ulike bransjer. Bransjene har egne sider med fakta om arbeidsmiljøet og informasjon om de viktigste utfordringene. Det er i tillegg lenker til nyttige ressurser og bistand i arbeidsmiljøarbeidet, for eksempel en lenke for å lese mer om BHT sin rolle.  

Målgruppene for dette arbeidet er de virksomhetene som kan og som vil, men som kanskje ikke helt får det til. Da kan Arbeidsmiljøportalen være en god støtte i dette arbeidet.

Begge verktøyene i portalen er basert på statistikk og forskning fra STAMI, og er bransjespesifikke.  Virksomheten skal på en enkel måte kunne jobbe sammen om å utvikle eget arbeidsmiljø. Verktøyene vektlegger betydningen av et godt partssamarbeid. Resultatet er en konkret handlingsplan som vil hjelpe virksomheten med å jobbe kunnskapsbasert med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

En bra dag på jobb er utviklet av STAMI. Den omhandler faktorer som påvirker de ansattes engasjement og helse, som igjen påvirker virksomhetens lønnsomhet. Den belyser faktorene forskningen viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsmiljøhjelpen er utviklet av Arbeidstilsynet. Verktøyet omhandler seks overordnede temaer, som vi vet har sammenheng med helse, sykdom, skade og fravær. Disse er organisering av arbeidet, arbeidstid, tids- og arbeidspress, omstillinger, jobbe med mennesker og manuelt arbeid.

Arbeidsmiljøhjelpen gir relevante eksempler, og forslag til tiltak som kan bedre arbeidsmiljøet. Den henviser ikke til plikter, rettigheter eller lovkrav. 

I satsingen er det utarbeidet egne kunnskapsmoduler for å sikre lik og felles forståelse av hva forebyggende arbeidsmiljøarbeid handler om. Dette er en opplæringspakke som er laget for arbeidslivets åtte hovedorganisasjoner. Det er tre moduler som består av både filmer, tekst og presentasjoner med refleksjonsspørsmål. 

Modulene er: 

  1. Hva er arbeidsmiljø og hvorfor er det viktig.
  2. Hvordan jobbe med arbeidsmiljø
  3. Hvordan jobbe med arbeidsmiljø på din arbeidsplass

Kunnskapsmodulene ligger på Arbeidsmiljøportalen, der de også kan lastes ned. 

Kunnskapsmodulene kan også brukes av BHT, og gir tilgang til samme informasjon som det partene får. BHT kan bruke dem i sine kurs der dette er hensiktsmessig. For eksempel som en del av et grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud og medlemmer av AMU, eller til ledere. Kunnskapsmodulene kan, og bør, tilpasses og utvikles til den enkelte bransje/virksomhet, og dette er noe BHT med sin bransjekunnskap kan hjelpe virksomhetene med. 

Se alle webinarer fra Arbeidstilsynet:

Webinar (samleside)

Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet dersom du lurer på mer om arbeidsmiljøsatsingen: 

Kontakt oss

Relaterte artikler