Arbeid i trange rom

Bestillingsnummer 168

Arbeid i trange rom er definert som blant annet arbeid i beholdere, kjeler, tanker, siloer, brønner, rørledninger og andre trange rom med liten luftveksling. Det har det ofte forekommet alvorlige forgiftninger og branntilløp. Før det settes i gang arbeid i trange rom, plikter arbeidsgiveren å sørge for at faremomentene ved arbeidet blir vurdert og at nødvendige sikkerhetstiltak blir iverksatt.

Veiledningen inneholder en gjennomgang av de farligste situasjonene og forslag til vernetiltak.

Trukket tilbake for revisjon

Denne veiledningen er trukket tilbake for revisjon.

Se også