Satsingsområder

Satsinger

Arbeidstilsynets strategier for perioden 2013-2016:

 • Satsinger i utsatte næringer: Renhold, helse- og sosial, bygg- og anlegg, overnatting og servering og transport. Næringene er valgt på bakgrunn av at deler av næringene har alvorlige og sammensatte arbeidsmiljøutfordringer.
   
 • Styrke samarbeidet med partene: Arbeidstilsynet skal jobbe for å utvikle samarbeidet med arbeidslivets parter, både sentralt og regionalt. Arbeidstilsynet ønsker et mer operativt samarbeid basert på tydelig ansvarsdeling mellom etaten og partene.
   
 • Spre kunnskap til unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter: For unge arbeidstakere legger kunnskap om HMS grunnlag for en god start i arbeidslivet. Og for nye virksomheter er kunnskap nødvendig for å etablere gode HMS-rutiner.
   
 • Aktiv oppfølging av tips og meldinger: Tips fra verneombud og tillitsvalgte skal prioriteres.
   
 • Utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer: Årlige vurderinger legges til grunn for ytterligere aktiviteter.
   

Prosjekter

Nasjonale prosjekter/satsinger i perioden 2013 - 2016

 • Tilsyn i renholdsbransjen
 • Tilsyn i helse- og sosial
 • Unge arbeidstakere og nye virksomheter
 • Bygg og anlegg
 • Transport
 • Overnatting og servering

 

Aktiviteter i 2016

Arbeidstilsynets hovedmål er gitt i statsbudsjettet for 2016, og er å arbeide for et seriøst, trygt og fleksibelt arbeidsliv.

Arbeidstilsynet skal særlig prioritere å:

 • Bekjempe useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

 • Fremme et systematisk forebyggende HMS-arbeid – inkluderende arbeidsliv

I 2016 vil Arbeidstilsynet samarbeide tett med de andre kontrolletatene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.  Vi vil også ha høyt trykk på å bekjempe sosial dumping i utsatte næringer.

Vi oppnår mest når virksomhetene selv ser viktigheten av å jobbe systematisk med HMS. I 2016 skal vi prioritere innsatsen på noen utvalgte risikofaktorer og -områder. Utvelgelsen er forankret i risikobildet i norsk arbeidsliv og støtter opp under regjeringens mål for arbeidsmiljø og sikkerhetspolitikken.

Arbeidstilsynet skal:

 • Forebygge ulykker – ingen skal dø eller skade seg på jobb

 • Forebygge vold og trusler

 • Forebygge eksponering for støv, gass og røyk (brannrøyk)

 • Forebygge kjemisk eksponering ved lakkering og overflatebehandling

 • Sikre forsvarlige arbeidstidsordninger

 • Fremme et inkluderende arbeidsliv

Vi skal gjennomføre tilsyn, drive utstrakt veiledning og samarbeide med andre for å nå ut til flest mulig. Små og mellomstore virksomheter, samt de som er nye i arbeidslivet vil være prioriterte målgrupper – særlig når det gjelder å veilede om hvordan virksomhetene selv kan forbedre sitt eget arbeidsmiljø.

 


Strategisk plan for Arbeidstilsynet 2013-2016

Bakgrunn for prioriteringer finnes i kunnskapsgrunnlaget til strategisk plan(.pdf)

Tilsyn i transportbransjen 2015-2016

----- 

Arbeidstilsynets strategi for 2017-2019 (.pdf)

Arbeidstilsynets målbilde for 2025 (.pdf)