Nyheter

Jobber videre for en skadefri bygg- og anleggsnæring

21.03.2017
Nylig signerte partene i "Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring" en oppdatert versjon av charteret, og det er laget ny tiltaksplan for 2017-18.

Helseutfordringer i bygg- og anleggsbransjen - seminar 6. april

17.03.2017
Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til seminar torsdag 6. april i Oslo. På seminaret vil Arbeidstilsynet legge fram sine funn etter 1100 tilsyn i bygg- og anleggsbransjen de siste tre årene.

Lanserer ny registreringsløsning for data fra luftmålinger

16.03.2017
STAMI har i samarbeid med partene og tilsynsmyndighetene utviklet et nytt verktøy for å registrere data fra luftmålinger på norske arbeidsplasser.

Hvilke krav stilles til standard når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

15.03.2017
Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet.

Nye temaveiledere til storulykkeforskriften

13.03.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i dag publisert to nye temaveiledere til storulykkeforskriften. De skal gjøre det lettere for virksomhetene å finne ut om de er omfattet av forskriften, og utarbeide strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Årsrapport fra de regionale verneombudene

07.03.2017
Årsrapporten fra 2016 viser at de 12 regionale verneombudene har vært i kontakt med over 1500 virksomheter i bransjene overnatting, servering og renhold.

Krav til databriller for ansatte i varehandelen

07.03.2017
Kan ansatte i butikker som daglig arbeider foran et kassaapparat med dataskjerm ha krav på synsundersøkelse og databriller?

Alt på det rene?

28.02.2017
Minst 235 000 norske hjem gjøres jevnlig rent av innleid vaskehjelp. Denne vaskehjelpen kan være grovt utnyttet, og i verste fall være et offer for tvangsarbeid og menneskehandel.

Forventinger fra ny direktør i Arbeidstilsynet til NHO

23.02.2017
Tusen takk til NHO for utfordringen jeg fikk da jeg ble utnevnt som ny direktør i Arbeidstilsynet i begynnelsen av desember. Det er spennende at NHO er offensive og stiller krav til meg fra første dag.

Ny rapport om vold og trusler i barnevernet:

– Barnevernet undervurderer risikoen ved alenearbeid

21.02.2017
Arbeidstilsynet har gjort 171 tilsyn i barnevernet og mer enn halvparten av institusjonene har fått beskjed om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det er flest mangler knyttet til arbeidsgivers vurdering av risiko for vold og trusler ved alenearbeid.

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet

13.02.2017
Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. Hovedmålet var et bredt og varig samarbeid mellom aktører i arbeidslivet og bedre koordinering mellom offentlige etater.

Beskytt skismørere mot helsefarlig fluor-eksponering

03.02.2017
Å puste inn røyk og støv som oppstår når du preparerer ski med fluorholdige pulverprodukter, kan skade helsa. Derfor må alle skismørere som bruker fluorprodukter, beskyttes mot helseskadelig eksponering.

Nr. 1 - 2017

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

02.02.2017
Rapportering av vold og trusler i arbeidslivet har økt de senere årene. Denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister tar for seg legemeldte skader som følge av vold og trusler på arbeid.

Nye maler for arbeidsavtaler

01.02.2017
Mal for standard arbeidsavtale er revidert og tilgjengelig på sju språk.

Ny veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

31.01.2017
Overvåkingskamera ved inngangspartier, ved kassa og på lageret i butikker. GPS-målere som posisjonerer biler og dermed også sjåførene. Id-kort som forteller når du kommer og går.

25 arbeidsskadedødsfall i 2016

25.01.2017
Arbeidstilsynet registrerte 25 dødsfall som følge av arbeidsulykker i det landbaserte arbeidslivet i 2016. Det er åtte færre enn i 2015. I Arbeidstilsynets oversikt over arbeidsskadedødsfall siden 1970 er dette det laveste antallet så langt.

Europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader

16.01.2017
I 2017 gjennomføres et felles europeisk tilsynsprosjekt om sikkerhetsdatablader som inneholder eksponeringsscenarier, utvidede sikkerhetsdatablader. I Norge vil Miljødirektoratet og Arbeidstilsynet gjennomføre tilsynene.

Hvordan velger Arbeidstilsynet ut bedrifter for tilsyn?

10.01.2017
Arbeidstilsynet har en ny strategi som virker fra 1. januar 2017. I denne strategien er satsingen på å bekjempe arbeidslivskriminalitet tydeliggjort sterkere enn tidligere. For å kunne arbeide mer med de mest useriøse, må vi gjøre en enda tydeligere prioritering av hvor vi gjennomfører tilsyn.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

06.01.2017
Etter høringer i 2016 har Arbeids- og sosialdepartementet fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2017.

Borghild Lekve konstitueres som direktør

01.01.2017
Fra 1. januar og fram til den nye direktøren, Trude Vollheim Webb starter ca. 1. mars, er Borghild Lekve konstituert som direktør for Arbeidstilsynet.

Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade

07.12.2016
Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Ny direktør i Arbeidstilsynet

02.12.2016
Kongen i statsråd har oppnevnt Trude Vollheim Webb som ny direktør i Arbeidstilsynet.

Høring: Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område

29.11.2016
Forslag til forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er sendt på høring av DSB i samråd med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Nye regler mot vold og trusler i arbeidslivet

18.11.2016
Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

Ny rapport om tilsyn med vold og trusler i kriminalomsorgen:

Avvik hos tre av fire enheter

16.11.2016
Tre av fire virksomheter i kriminalomsorgen har fått krav om å jobbe bedre med å forebygge at ansatte utsettes for vold og trusler. Det kommer frem etter at Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i nesten alle landets fengsel og friomsorgskontor.

Fortsatt ledige plasser på renholdsseminar

15.11.2016
Å bruke standardkontrakter er et godt utgangspunkt for et godt, lovlig og profesjonelt samarbeid mellom renholdsfirma og den som skal kjøpe en renholdstjeneste. Den 25. november er dette tema når Standard Norge, i samarbeid med Virke, NHO Service og Arbeidstilsynet, inviterer til seminar i Trondheim.

Ny kampanje: Mamma presenterer

11.11.2016
Utenlandske transportsjåfører er overrepresentert på ulykkesstatistikken og har ofte dårligere arbeidsforhold enn sine norske kolleger. Treparts bransjeprogram transport ønsker å bedre situasjonen med kampanjen «Mamma presenterer».

Unge om fremtidens arbeidsliv: Trygghet og forutsigbarhet viktigere enn karrierejag

08.11.2016
Arbeidslivet er i endring. Automatisering og digitalisering vil føre til at mange arbeidplasser forsvinner og at nye kommer til. En fersk undersøkelse blant fremtidens arbeidstakere viser at en forutsigbar arbeidssituasjon og et trygt og sikkert arbeidsmiljø er viktigere for dem enn å gjøre karriere.

150 år siden Betzy Kjelsberg ble født

01.11.2016
1.november er det 150 år siden den første kvinnelige fabrikkinspektøren, Betzy Kjelsberg, ble født. Hun var en rikskjendis og et unikum av en person. I tillegg til å gjennomføre tilsyn, var hun en banebrytende veileder, påvirket helselover og drev utstrakt samarbeid med mange organisasjoner.

Auka kapasitet for tvisteløysingsnemnda

01.11.2016
Kongen i statsråd har valt ny tvisteløysingsnemnd etter arbeidsmiljølova for perioden 1. november 2016 til 31. oktober 2019. Talet på faste medlemer er auka frå tre til ni personar.

Seminar om seriøsitet i renholdsbransjen

01.11.2016
Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker?

Eldre nyheter
Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk