Nyheter

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

27.06.2017
I 2016 mottok Arbeidstilsynet 2345 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Støyskader er fortsatt den diagnosen som blir meldt mest (49 %), og håndverkere er yrkesgruppen med flest meldinger (40 %).

Nr. 1 - 2017

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

02.02.2017
Rapportering av vold og trusler i arbeidslivet har økt de senere årene. Denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister tar for seg legemeldte skader som følge av vold og trusler på arbeid.

Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade

07.12.2016
Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Nr. 2 2016:

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

26.05.2016
Arbeidstilsynet mottok 2349 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2015. Dette er en nedgang i antall meldinger fra 2014 da antallet meldinger var 2839.

Nr. 1 2016

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

14.01.2016
Arbeidstilsynet har siden 2005 mottatt 321 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i fiskeforedlingsindustrien. Støyeksponering utgjør brorparten av meldingene, men også eksponering for bioaerosoler er en utfordring i næringen.

Nytt frå Arbeidstilsynets sjukdom- og skaderegister:

Vern mot bakteriell sjukdom

09.07.2015
Campylobacteriose er den vanlegaste rapporterte diaresjukdommen i Noreg. Det er derfor viktig med førebygging i verksemder der slik biologisk smitte kan skje.

Ny veileder for vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager

15.06.2015
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager. Veilederen viser gjennomføring av risikovurdering trinn for trinn.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Arbeidsrelatert sykdom, ulykker og arbeidsskadedødsfall i 2014

08.04.2015
I fjor mottok Arbeidstilsynet 2 824 meldinger om arbeidsrelatert sykdom. I perioden ble det innrapportert 2 173 arbeidsskader. Arbeidstilsynet registrerte 44 arbeidsskadedødsfall i 2014.

Ny rapport:

Leger rapporterer flest støyskader

20.01.2015
Hele 64 prosent av meldingene fra leger dreide seg om støyskader. Deretter fulgte sykdommer i åndedrettssystemet (10 %) og muskel- og skjelettsystemet (6 %). Men tallene kan ikke brukes til å gi et bilde av omfang og fordeling av arbeidsrelaterte sykdommer i Norge. Under fem prosent av landets leger melder inn arbeidsrelaterte sykdommer, noe de er pliktige til.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

11.12.2014
Brannmenn er eksponert for kreftfremkallende stoffer i sitt arbeid. Arbeidstilsynet har siden 2005 mottatt 217 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom blant brannmenn. Åtte av disse meldingene hadde svulst som diagnose.

Støy i arbeidslivet og helseeffekter

02.12.2014
Støy er et stort problem på mange arbeidsplasser, både på land og offshore. En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, viser helseeffekter av støy i arbeidslivet.

Jobben kan gjøre deg syk

28.10.2014
En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, hørselstap, astma eller kols. Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet.

Nytt fra Arbeidstilsynets skade- og sykdomsregister:

Legemeldinger om arbeidsrelatert sykdom gir verdifull informasjon

13.08.2014
Kun to prosent yrkesaktive leger i Norge sendte inn melding om arbeidsrelatert sykdom i 2013. De aller fleste av disse var bedriftsleger. Arbeidstilsynet ønsker at flere allmennleger melder om sykdom eller skade som legene tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister:

228 meldinger om inneklima og muggsopp

29.08.2013
De siste fem årene har Arbeidstilsynet mottatt 228 meldinger fra leger der inneklima eller muggsopp er oppgitt som eksponeringsfaktor ved arbeidsrelatert sykdom. Et godt inneklima er vesentlig for god helse, trivsel og produktivitet i arbeidslivet.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister:

Flest meldinger om hørselstap i 2012

14.05.2013
Arbeidstilsynet mottok i fjor 2762 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom. Det ble meldt om flest diagnoser knyttet til hørseltap, sykdommer i åndedrettsystemet, sykdommer i muskel- og skjelett og psykiske belastningslidelser.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister:

Flere meldinger om konfliktfylte arbeidsmiljøer

23.11.2012
Hvilke arbeidsmiljøfaktorer meldes som årsak til sykdom til Arbeidstilsynet - og hvordan er forskjellene mellom menn og kvinner? Og, hvorfor er utenlandske arbeidstakere oftere utsatt for skader enn norske?

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister:

Delta i brukerundersøkelse

12.04.2012
Vi trenger din hjelp til å forbedre nyhetsbrevet fra vårt sykdoms- og skaderegister. Bli med på vår brukerundersøkelse!

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister:

Utviklet alvorlig lungesykdom på jobb

05.03.2012
Arbeidstilsynet mottok 2389 meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2011 fra norske leger. En av disse gjaldt en mann som hadde utviklet alvorlig lungesykdom etter mange års arbeid som feier og vedlikeholdsarbeider.

Nytt frå sjukdoms- og skaderegisteret til Arbeidstilsynet:

Samansette årsaker til muskel- og skjelettsmerter

24.10.2011
Muskel- og skjelettsmerter er blant dei aller vanlegaste helseplagene i den norske befolkninga. Dette er også den gruppa av helseproblem som dei yrkesaktive oftast meiner er forårsaka eller forverra av arbeidet.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister:

Sol og varme kan gi dårligere arbeidsforhold

06.07.2011
Sommer og høye temperaturer påvirker arbeidsevnen og kan være årsak til ulykker. Arbeidstilsynet registrerer i gjennomsnitt 25 yrkesskader årlig på grunn av arbeid utendørs i varmen.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister:

Skademeldinger førte til tilsyn ved Værnes flyplass

06.04.2011
Hørselsskader er den vanligste typen arbeidsrelatert sykdom i Europa. I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du lese mer om dette, og om hvordan meldinger om hørselsskader førte til tilsyn ved Trondheim lufthavn, Værnes.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Arbeidsrelatert sykdom forårsaket av kuldeeksponering

16.12.2010
Enkelte yrkesgrupper er mer utsatt for kulde enn andre. I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister blir det sett nærmere på arbeidsrelatert sykdom forårsaket av kuldeeksponering.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

Stikk og kuttskader - en utfordring i helsesektoren

16.09.2010
Skader som følge av stikk eller kutt fra skarpe gjenstander representerer et betydelig problem for arbeidstakere i det norske helsevesenet. I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese mer om dette.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 2 – 2010:

Oppfølging av meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2009

29.04.2010
I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese om hvordan Arbeidstilsynet følger opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 - 2010:

Viktig med oppfølging av luftveislidelser

04.02.2010
I denne utgaven av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister kan du blant annet lese om hvordan Arbeidstilsynet følger opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom, Arbeidstilsynets KOLS-strategi, og om arbeidsskadedødsfall i 2010.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 4 2009:

Vold og trusler i arbeidslivet

26.11.2009
I denne utgaven av nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister kan du lese om vold og trusler i arbeidslivet. Det ses blant annet på sammenhengen mellom vold og trusler og psykiske ettervirkninger.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 3 - 2009:

Mangelfull registrering av arbeidsskadedødsfall

01.07.2009

I denne utgaven kan du blant annet lese om en ny studie om registrering av arbeidsskadedødsfall i Norge. Studien viser at Arbeidstilsynets register ikke er komplett. I perioden 2000-2003 var det 43 arbeidsskadedødsfall som ikke ble fanget opp i Arbeidstilsynets register.


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 - 2009

Allergi etter arbeid i dyrestall

25.03.2009

I denne utgaven av Nytt fra arbeidstilsynets sykdom og skaderegister kan du blant annet lese om arbeidssskadedødsfall i 2008, samt hvordan Arbeidstilsynet har fulgt opp legers meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2008.


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 4 – 2008:

Mange får fortsatt støyskader på jobb

18.12.2008

Selv om kunnskap om støyeksponering og forebyggende tiltak er godt kjent, registrerer Arbeidstilsynet stadig nye meldinger om støyskader hos yngre arbeidstakere. 


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister nr. 3 - 2008

Høyt antall dødsfall som følge av arbeidsulykker

17.09.2008

I første halvår 2008 har Arbeidstilsynet registrert 32 dødsfall som følge av arbeidsulykker. Dette er et høyt tall, men det er likevel for tidlig å si at den positive utviklingen vi har hatt i flere år er stoppet opp, og at antall dødsfall øker igjen.


Nytt frå Arbeidstilsynets sjukdoms- og skaderegister nr. 2 - 2008

Sjukdom og skadar blant arbeidstakarar under 25 år

16.05.2008
I perioden 2004-06 vart det meldt inn 186 yrkesskadar grunna kjemisk eksponering hos arbeidstakarar under 25 år, noko som utgjer 17% av meldte kjemikalieskadar i perioden. Meldingane omfatta 50 kvinner og 136 menn under 25 år.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdom og skaderegister nr.1 - 2008

2871 meldinger fra landets leger i 2007

05.03.2008

I 2007 mottok Arbeidstilsynet 2871 meldinger om arbeidsrelatert sykdom fra landets leger. Støyskader og astma utgjør en betydelig del av meldingene. Meldingene om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid.


Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 4 - 2007

Maskinførere utsatt for ryggplager

06.12.2007
Maskinførere av hjullastere, utendørs truck og gravemaskiner er utsatt for ryggplager på grunn av helkroppsvibrasjon i arbeidet. Dette viser en undersøkelse fra Universitetet i Bergen som er utført på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Nytt frå Arbeidstilsynets sjukdoms- og skaderegister nr. 3 - 2007

Etseskader på auget hyppigast meldt

24.09.2007
Meir enn 50 % av kjemikalieskadene som er melde til Arbeidstilsynet utifrå arbeidsgjevaren si meldeplikt, er etseskader. I 70 % av dei meldte tilfella av etseskader er den råka kroppsdelen auget. Industri, helse og sosial, samt bygg og anlegg er dominerande næringar når det gjeld augeskader grunna etsing.

Nytt fra sykdoms- og skaderegisteret nr. 2 - 2007

Legers meldinger viktig i forebyggingsarbeid

19.04.2007
Støyskader sto i 2006 for hele 59 % av meldingene som Arbeidstilsynet mottok fra landets leger. I Arbeidstilsynets sykdomsregister er det også registrert en dobling av meldinger om psykososiale forhold, deriblant mobbing.

Nyhetsbrev fra sykdoms- og skaderegisteret nr.1-2007

25.01.2007
Det har vært en betydelig meldingsøkning i 2006 om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger. Meldingene er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid.

Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister nr. 1 -2006

Første utgave av Nytt fra Arbeidstilsynets sykdoms- og skaderegister

19.10.2006
Meldingene om arbeidsrelatert sykdom og skader fra landets leger er svært viktige i Arbeidstilsynets forebyggingsarbeid. Dette nye nyhetsbrevet fra Arbeidstilsynet synliggjør tall og sprer informasjon om arbeidet som iverksettes som følge av meldingene vi får inn.

Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk