Nyheter

Byggherreforskrifta tilgjengeleg på engelsk

29.09.2015
Arbeidstilsynet har omsett byggherreforskrifta til engelsk.

Ny veileder for vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager

15.06.2015
Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager. Veilederen viser gjennomføring av risikovurdering trinn for trinn.

MRSA bakterien og hvordan forebygge i helsevesenet:

Mer oppmerksomhet på smittevern

25.02.2015
I flere artikler har vi sett på hvordan smitterisiko håndteres i helsesektoren. Her kan du lese om hvordan smitte kan forebygges gjennom å risikovurdere arbeid og å øke oppmerksomheten på smittevern.

Vedvarende problem med sosial dumping i norsk arbeidsliv

06.01.2015
Sosial dumping er et stort og vedvarende problem i norsk arbeidsliv som brer seg til stadig nye bransjer. Det viser erfaringer som Arbeidstilsynet har samlet gjennom flere års arbeid med dette temaet.

Ny publikasjon:

Gode råd for sakshåndtering i krevende personalsaker

05.11.2014
En ny brosjyre fra Arbeidstilsynet gir råd om sakshåndtering i krevende personalsaker. Rådene er basert på erfaringer om hva som er god sakshåndtering og hva som kan forebygge personkonflikter.

Årsrapport for 2013

14.08.2014
I 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet nesten 16 000 tilsyn. - Tilsyn er Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel for å bidra til at folk er like friske når de drar fra jobb som da de kom, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Ny veileder om trygg håndtering av nanomaterialer

14.08.2014
Arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser kan bli påvirket av utviklingen innen nanoteknologi. Flere produkter som inneholder nanomaterialer er allerede på markedet i dag. Denne veilederen gir flere alternativer for hvordan virksomheter kan redusere eksponering for nanomaterialer i arbeidsmiljøet.

Årsrapport fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

03.06.2014
115 000 personer besøkte Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger og Kirkenes i 2013. De fleste kom fra Polen, Litauen og Romania.

Tannhelsetenesta må tette HMS-hull

02.06.2014
Sju av ti tannlegar kan ikkje dokumentere korleis dei arbeidar planmessig med helse-, miljø- og tryggleik. Det viser 178 tilsyn hos private og offentlege tannhelsetenester.

Krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen

28.03.2014
Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor.

Ny publikasjon fra EU om uhell i raffinerier

13.03.2014
En ny EU-publikasjon tar for seg hvordan årsaker til fem ulike hendelser i raffinerier kan knyttes til korrosjonsproblemer i rørledninger i ulike anleggsdeler.

Kickstart for unge arbeidstakere

15.11.2013
Det er i dag 346 000 sysselsatte i alderen 13 til 25 år i norsk arbeidsliv. Halvparten av dem er kvinner. Fem av ti arbeidsgivere mangler kunnskap om reglene for unge arbeidstakere, erfarer Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynsprosjekt med ringvirkninger

14.11.2013
Fire av ti bygg- og anleggsprosjekter tilfredsstiller ikke kravene i byggherreforskriften. Det viser en gjennomgang av tilsynene fra 2011 og 2012. Men prosjektet fikk en positiv dreining da partene i arbeidslivet tok tak med etablering av koordinatorskolen.

Muskel- og skjelettplager må forebygges

13.11.2013
Kun fire av ti virksomheter kan dokumentere at de jobber systematisk med å forebygge muskel- og skjelettplager. Den hyppigste årsaken til langtidsfravær er knyttet til disse plagene.

Fra fagbladet Arbeidervern:

Kontroll og overvåking på jobben

12.11.2013
Feltteknologien som overvåker sjåfører, elektromontører, rørleggere, hjemmehjelper, renholdsarbeidere og vektere som er ute på jobb, blir kritisert av mange ansatte og tillitsvalgte.

Støy innebærer en stor helserisiko

11.11.2013
I mer enn 15 år har hørselsskader toppet statistikken over arbeidsrelaterte sykdommer som er meldt til Arbeidstilsynet. De utgjør omlag 60 prosent av alle meldinger.

Presentasjon av rapport sendes på web-tv

11.11.2013
Arbeidstilsynet har sammen med Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og -helse (NOA) ved STAMI utarbeidet et oppdatert kunnskapsgrunnlag om arbeidsmiljøet i bygg- og anleggsbransjen. Rapporten presenteres på STAMI 13. november. Presentasjonen sendes direkte på web-tv.

Sats på helsebringende arbeidsplasser

07.11.2013
Seks av ti virksomheter Arbeidstilsynet har besøkt jobber ikke systematisk med å forebygge uheldige psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøforhold. Til sammen er det gjennomført 1360 tilsyn over hele landet fra 2010 til 2012.

Arbeidsbetingelser og helsebelastninger for unge kvinner

07.11.2013
Arbeidstilsynet vil her sette fokus på arbeidsbetingelser og helsebelastninger blant unge kvinner mellom 15 og 24 år. Unge kvinner er oftere midlertidig ansatt sammenlignet med menn i samme alder, og oppgir at de ofte utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet og kommentarer.

Arbeidsbetingelser og helsebelastninger for kommunale mellomledere

06.11.2013
Mellomledere er en viktig gruppe å følge med på, både på grunn av deres ansvar for ansatte og fordi de kan ha utfordringer i arbeidsmiljøet. Spesielt gjelder dette organisatoriske arbeidsbetingelser.

Fra fagbladet Arbeidervern:

Brannmenn utsatt for røyk: Via huden og rett i blodet

05.11.2013
Flammer i natta. Det ligger en eim av røyk rundt et trehus i lys lue. Brannfolk er vant til å takle branner, men hvordan unngå forurenset røyk som stadig blir mer giftig?

Oppdaterte publikasjoner:

Kjøp og salg av maskiner

01.07.2013
Enten du er kjøper, produsent eller leverandør av maskiner til bruk i arbeidslivet, er det viktig at du setter deg inn i kravene i regelverket og hvordan du oppfyller dem. Arbeidstilsynet har nå oppdatert to brosjyrer om dette temaet – én om salg og én om kjøp av maskiner.

Arbeidstilsynets årsrapport 2012

På jobb for et godt arbeidsliv

01.05.2013
Årsrapporten gir et tilbakeblikk på 2012 i tekst, bilder og video. Utenlandske arbeidstakere, Iegers arbeidstid og dårlig inneklima er noen tema som er omtalt i rapporten.

Orientering om innleie av arbeidskraft er oppdatert

14.03.2013
Arbeidstilsynets orientering om innleie av arbeidskraft (best.nr. 569) er oppdatert med bestemmelsene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak.

Oppdatering av publikasjoner fra Arbeidstilsynet

11.03.2013
Veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet (best.nr. 327) og Orientering om arbeidsgivers plikter (best.nr 326) er oppdatert med henvisninger til de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar.

Interessert i helsefremmende arbeidsplasser?

14.01.2013
Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA har utviklet informasjonsmateriell og case studier om temaet helsefremmende arbeidsplasser.

Ny rapport om funksjonshemmede i arbeidslivet

13.11.2012
Bare 45 prosent av alle personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid sammenlignet med 77 prosent av befolkningen ellers. Tilrettelegging kan være et viktig virkemiddel for å rekruttere og inkludere personer med ulike typer funksjonshemminger.

Rettelse i veiledning om administrative normer

02.07.2012
Det er dessverre to feil i siste opptrykk av Arbeidstilsynets veiledning om administrative normer for forurensning av arbeidsatmosfære (best.nr 361, desember 2011) .

Ny utgave av internkontrollforskriften

12.06.2012
Publikasjonen innholder forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), veiledning og kommentarer.

Ny veiledning:

Nanoteknologi og arbeidsmiljø

16.05.2012
En ny veiledning fra Arbeidstilsynet gir oversikt over regelverk som gjelder for arbeid med nanomaterialer.

Feil i Arbeidstilsynets veiledning om administrative normer for forurensing i arbeidsatmosfære

30.04.2012
Feilen, i siste utgave fra desember 2011, gjelder stoffet svovelsyre (CAS 7664-93-9), hvor det står «Svovelsyre, inhalerbar fraksjon». Det skal være «Svovelsyre, torakal fraksjon». Fulltekstversjonen på våre nettsider er rettet.

Ny veiledning:

Stråling fra radon på arbeidsplassen

21.12.2011
Arbeidstilsynet har laget en veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen. Veiledningen har informasjon om helserisiko, lovkrav og hvordan arbeidsgiver går frem ved eventuelle målinger, kartlegginger og tiltak.

Ny brosjyre:

Ventilasjon av frisørsalonger

14.11.2011
Riktig ventilasjon er viktig for å sikre et godt og forsvarlig inneklima. Denne brosjyren er et hjelpemiddel for å planlegge ventilasjon i frisørsalonger. Brosjyren er tilgjengelig for gratis nedlasting.

Nytt informasjonsmateriell om sikkert vedlikehold i landbruket

30.09.2011
Det europeiske arbeidsmiljøorganet har utarbeidet ny HMS-veiledning, faktaark og PowerPoint-presentasjon om vedlikehold i landbruket som gir konkret informasjon om hvordan vedlikeholdsoppgaver skal utføres på en sikker måte.

Nytt informasjonsmateriell om sikkert vedlikehold

17.03.2011
Som et ledd i en europeisk kampanje om sikkert vedlikehold er det utarbeidet en rekke informasjonsmateriell og faktaark rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere. Mye av dette materiellet er nå oversatt til norsk.

Ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer

29.09.2010
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har i samarbeid med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Helsetilsynet, Statens bygningstekniske etat, Vegdirektoratet og Norsk Rockeforbund utarbeidet en ny veileder om sikkerhet ved store arrangementer.

Ny publikasjon fra Arbeidstilsynet:

Følg arbeidsmiljøloven og behold hørselen

15.06.2010
Denne praktiske veiledningen er laget for arbeidsgivere og ansatte i utelivs-, musikk- og underholdningsbransjen. Veiledningen viser hvordan kartlegging av lydbelastning og innføring av forebyggende tiltak, kan forhindre hørselsskader.

Ny trykt utgave:

Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

08.01.2010
Etter at denne veiledningen en tid kun har vært tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider, er den nå tilgjengelig i ny oppdatert trykt utgave. Veiledningen har bestillingsnummer 361.

Arbeidsliv i Norden på Internett

26.08.2009

Magasinet «Arbeidsliv i Norden» kommer nå på Internett med mulighet til å abonnere per e-post.


Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tre millioner kroner til informasjonspakke til arbeidsinnvandrere

18.05.2009

Regjeringen setter av tre millioner kroner til en informasjonspakke til arbeidsinnvandrere. –Dette vil sikre lik tilgang på enhetlig offisiell informasjon uansett hvor i Norge du bor og arbeider, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.


Ny veileder: Bedre tilrettelegging på arbeidsplassen

17.04.2009

Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet har i fellesskap utarbeidet en ny veileder om arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge arbeidet for de ansatte og for oppfølging av medarbeidere med helseplager.


Arbeidstilsynets publikasjoner:

Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære er nå kun tilgjengelig på nett

17.02.2009

Publikasjonen (best. nr. 361) er utgått, men veiledningen er fortsatt tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider med oppdaterte administrative normer. Den siste trykte versjonen fra 2003 er foreldet.


Brosjyre på åtte språk:

Ny utgave av brosjyren ”Velkommen som arbeidstaker i Norge”

13.02.2009

Brosjyren ”Velkommen som arbeidstaker i Norge” er nå revidert og trykket opp på nytt. Brosjyren finnes på åtte språk: norsk, engelsk, litauisk, latvisk, estisk, rumensk, polsk og russisk.


Fra fagbladet Arbeidervern:

– Bort med 70-årsgrensen!

30.07.2008
– Aldersgrensen på 70 år bør oppheves, mener leder av Statens seniorråd, Ivar Leveraas, tidligere direktør i Arbeidstilsynet.

Fra fagbladet Arbeidervern:

Et godt forhold til sjefen kan bety flere år i arbeidslivet

29.07.2008

Før eller senere kommer den – dagen da vi forlater arbeidsplassen for godt.

– Kanskje med et lettelsens sukk fordi vi endelig skal få tid til å gjøre akkurat det vi har lyst til. – Kanskje med en klump i halsen fordi vi mister et innhold i livet som har gitt glede og mening, og fordi jobben er nettopp det vi fortsatt har lyst til å bruke ideer og krefter på. Når bør dagen komme da? Skal vi velge å gå av som 62-åringer eller sikte mot 70 +?

Fra fagbladet Arbeidervern

Lettere arbeidsdag i sjokoladefabrikken

24.07.2008

Nidar har brukt Arbeidstilsynets forskrift om ”Tungt og ensformig arbeid” og lagt om prosessene for å minske risikoen for at arbeidstakerne pådrar seg helseskader.


Fra fagbladet Arbeidervern

Kartlegging av omstillingsprosesser

21.07.2008

Omstillinger og endringer har alltid vært en del av arbeidslivet. Det finnes mange ulike typer, blant annet eierskifte, sammenslåinger og oppsplitting av virksomheter, ny teknologi, lederskifte og omorganisering. Forskning viser at det er vanskelig å lykkes med slike endringer.


Standard arbeidsavtale på rumensk og bulgarsk

19.07.2008

Arbeidstilsynets standard arbeidsavtale er oversatt til rumensk og bulgarsk og kan bestilles eller lastes ned.


Vil du lese nyheter fra Arbeidstilsynet når de kommer ut?

18.06.2008

Synes du det er vanskelig å følge med på nyheter og informasjon fra Internett, når det kommer sporadisk? Med RSS fra Arbeidstilsynet holder du deg oppdatert på det siste innen HMS og arbeidsmiljø.


Arbeidstilsynets årsrapport for 2007 klar

02.06.2008

Arbeidstilsynets årsrapport for 2007 er no klar og kan lastast ned som pdf eller bestillast i trykt format. Arbeidstilsynet gjennomførte i 2007 meir enn 11 000 tilsyn i landets verksemder.


Nye brosjyrer om id-kort i bygg- og anlegg:

Informasjon om id-kort på norsk, engelsk og polsk

07.02.2008

Nå kan man bestille brosjyrer om id-kortordningen på norsk, engelsk og polsk via Arbeidstilsynets nettsider.


Ny faktaside og ny veiledning:

Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

04.05.2007
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samarbeid med Arbeidstilsynet utarbeidet en ny veiledning om varslingsreglene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2007.

Revidert publikasjon:

Arbeidsmiljølova på engelsk

19.04.2007
Arbeidsmiljølova er på ny oversett til engelsk og er no tilgjengeleg i revidert versjon. Den kan lastast ned eller bestillast som trykt publikasjon. 

Artikkel fra Arbeidervern:

Hvordan rekruttere og beholde attraktiv arbeidskraft?

28.03.2007
Flere analytikere hevder at i år 2010 vil ca. 80 % av arbeidskraften være sysselsatt innen service- og tjenesteytende næringer, og ca. 40 % av disse vil ha høyere utdanning. Dette stiller store krav til omstillingsevne og endringsvilje i en rekke bransjer og næringer.

Ny faktaside og ny publikasjon:

Bedre tilrettelegging og tettere oppfølging av sykmeldte

08.03.2007
Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny faktaside om de nye sykefraværsreglene som trådte i kraft 1. mars. I samarbeid med NAV og arbeidslivets parter har vi i tillegg laget en ny publikasjon som gir en god oversikt over de nye lovreglene.

Ny veiledning til arbeidsmiljølovens § 3-5:

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring

05.03.2007
Arbeidsmiljølovens § 3-5 trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger arbeidsgiver å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Bestemmelsen fastsetter ikke spesifikke krav til opplæringen, og det er heller ikke gitt forskrift til bestemmelsen som utdyper kravet.

Artikkel fra Arbeidervern

Skal eldre jobbe lengre?

02.02.2007
I følge SSB tror én av tre 50-66-åringer at de ikke vil orke eller være friske nok til å jobbe fram til pensjonsalderen. Spesialist i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland, skriver i denne artikkelen om hvordan virksomheter kan få sine eldre ansatte til å fortsette i arbeid utover AFP-alder.

Standard arbeidsavtaler på fem nye språk

11.12.2006
Arbeidstilsynets mal for arbeidsavtale er oversatt til polsk, latvisk, estisk, russisk og litauisk og kan lastes ned.

Ny publikasjon

Ferdig trykt forskrift om HMS ved bergarbeid

02.11.2006
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet ved bergarbeid er ferdig trykt, og kan nå bestilles.

Ny rapport:

Evaluering av sertifiseringsordningen

30.10.2006
En ny rapport fra Direktoratet for arbeidstilsynet evaluerer sertifiseringsordningen, hjemlet i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Konklusjonen er at ordningen ikke trenger endres vesentlig. Det gis imidlertid forslag til forbedringer.

Revidert oversettelse:

Ferieloven på engelsk til bestilling

28.09.2006
Ferieloven er oversatt til engelsk. Oversettelsen er tilgjengelig for bestilling i særtrykk og for nedlasting i pdf- format på våre nettsider.

Publikasjoner ferdig trykket

26.09.2006
Følgende av våre publikasjoner er nå trykt i nye opplag med ny design: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr, forskrift om vern mot mekaniske vibrasjoner, forskrift om bruk av personlig verneutstyr, forskrift om verne- og helsepersonale, og veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet. Skjema for melding av sykdom og skade er også trykket i nytt opplag. Mer om endringer her.

Publikasjoner ferdig trykket

12.06.2006
Syv publikasjoner er nå trykket i nye utgaver/opplag. Det gjelder Byggherreforskriften, Støyforskriften, Asbestforskriften, Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, og brosjyrene Arbeidsgiverens plikter, Du er valgt til verneombud og Arbeidsmiljøloven for alle.

Brosjyre om arbeidstid for sjåfører

22.05.2006
1. juli 2005 kom det nye regler for hvordan transportvirksomheter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører. Denne brosjyren forklarer hva de nye reglene går ut på, og hva de innebærer for deg som sjåfør.

Ferdig trykket

12.05.2006
Følgende publikasjoner er nå ferdig trykket i reviderte utgaver: Brosjyren Vernetjenesten, Veiledning om arbeid ved dataskjerm og Veiledning om arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.

Ny brosjyre

Enmannsbedriften i bygge- og anleggsbransjen

06.04.2006
Dette er en liten håndbok for den som driver en enmannsbedrift innenfor bygge- og anleggsbransjen. Brosjyren tar for seg viktige momenter for å sikre eget og andres arbeidsmiljø, og er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk, latvisk, litauisk og estisk.

Ny utgave:

Regionale verneombud

24.03.2006
Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet er trykket i ny utgave.

Revidert utgave:

Arbeid ved dataskjerm

10.03.2006
Vår veiledning om arbeid ved dataskjerm er ferdig revidert, og teksten er tilgjengelig via pekeren nedenfor.

Finn nyheter fra følgende kategorier:
Arbeidsrelatert sykdom
Arbeidstilsynet
HMS
Kampanje
Pressemelding
Publikasjon
Regelverk
Statistikk