Sekstimersdagen gir bedre livskvalitet

14.01.2008

Det finnes ingen sammenheng mellom kortere arbeidsdag og bedre helse, konkluderer FAFO som har oppsummert forsøk med arbeidstidsforkortelser i Norge og Sverige. Samtidig er de fleste ansatte fornøyd med kortere arbeidsdag og opplever å få mer overskudd når arbeidstiden blir redusert.

- Det er politisk korrekt å regne lavere sykefravær som et suksessmål, men det er faglig feil, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet.

- Redusert arbeidstid har gitt meg mer fritid og økt livskvalitet. Bare det å spise middag i rett tid er et gode. Det var ikke alltid slik da siste skift ble avsluttet klokkem halv ett om natta, forteller pakkerimedarbeider Laila Halseth (foto: Kaare Domaas).- Redusert arbeidstid har gitt meg mer fritid og økt livskvalitet. Bare det å spise middag i rett tid er et gode. Det var ikke alltid slik da siste skift ble avsluttet klokkem halv ett om natta, forteller pakkerimedarbeider Laila Halseth (foto: Kaare Domaas). Sekstimerstilhengerne trekker ofte fram de gode erfaringene fra virksomheter og kommunale foretak i Sverige og Norge har gjort med kortere arbeidsdag. Forsker Dag Olberg i FAFO har i notatet ”Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer” samlet forskingslitteratur og oppsummert erfaringene fra kommunale virksomheter som i perioder har prøvd ut sekstimersdagen. I de fleste tilfellene er ansatte fornøyd med kortere arbeidsdag og opplever å få mer overskudd når arbeidstiden blir redusert.
 
- Men det finnes ikke data som viser en sikker sammenheng mellom sekstimersdagen og redusert sykefravær, heller ikke innvirking dette har hatt på arbeidsfolks helse, sier Dag Olberg.
 
Tre av de store sekstimersforsøkene i Norden, fra Kiruna kommune til kommunene i Bærum og Oslo, har også blitt stanset, mest fordi målsettingene ikke ble oppnådd. Ønsket om færre sykedager og bedring av virksomhetenes økonomi ble ikke innfridd. Kommunene fant ut at ordningen med kortere arbeidsdag ble for dyrt.
 
Tine i særklasse
De fleste forsøkene som er forskningsmessig evaluert omhandler kvinner innen pleieyrker. - Det hadde vært interessant om slike forsøk også omfattet menn i større grad, sier Olberg. Han trekker fram Tine Midt-Norge som et særskilt og interessant forsøk. Ved Tine er det snakk om industri og med ansatte som brenner for oppgaven. Det forsøket er det største som noensinne er gjennomført her til lands, forklarer Olberg. Han er engasjert av Tine og har målt forventingene til prosjektet før oppstart og nå sist i september i en midtveisundersøkelse av ordningen. - De fleste på Tine er positive, noe som er en forutsetning for å lykkes, sier Olberg.


Feil suksessmål
- Sekstimersdagen gir ikke lavere sykefravær, det må man snart forstå. Det er politisk korrekt å regne det som et suksessmål, men det er faglig feil. Vi må ikke få flere forsøk på å få ned sykefraværet, gjennom seriøse sekstimersdagsforsøk, sier arbeidsmedisiner Ebba Wergeland. Hun referer til de store sekstimersdagsforsøkene som den svenske regjeringen har finansiert i 2004-2006. - De bekrefter det vi fant i forsøkene i Norge og Sverige på 1990-tallet. Mindre muskelsmerter, mindre slit, bedre søvnkvalitet. Mer dramatiske helsegevinster kan ingen forvente i løpet av ett til to år med kortere arbeidstid, påpeker Wergeland.

Krav om arbeidstidsreform
- Om fornuften seirer kommer sekstimersdagen om fem til ti år. Hun tror den i alle fall vil bli behandlet som en mer realistisk reform i tida framover. Man vil blant annet oppdage at pensjonsreformens forutsetning om at folk skal bli lengre i arbeid ikke er mulig uten slike tiltak, sier Wergeland.

Hun var med på et stort forskningsprosjekt om helse og utstøting knyttet til Osloforsøket med sekstimersdag for hjelpe- og sykepleiere på slutten av 90-tallet, men forskningsprosjektet ble avblåst fordi kommunens forsøk ble for lite og for kortvarig. Evalueringen som seinere ble utført kunne ikke dokumentere at sykefraværet gikk ned, selv om de ansatte følte seg friskere. Wergeland er oppgitt over at media og politikere ensidig legger vekt på sykefraværet. Dette viser også hvor farlig det er å godta sykefraværsreduksjon som suksessmål for arbeidsmiljøtiltak.  

Begrenser utstøting
- Man kan ikke vente at sykefraværet går ned. Hvis man rekrutterer nye folk for å erstatte tapte timer, som i Osloforsøket, vil de nyansatte gjerne være friskere enn gjennomsnittet. Det vil trekke sykefraværet ned i starten. Jo lenger tid som går, desto mer øker de nyansattes fravær mot det ”normale”. Viktigere er det at sekstimersdag vanligvis begrenser utstøtingen av eldre og personer med svakere helse. Dette betyr høyere fravær, fordi disse gruppene trenger flere fraværsdager. Man unngår noen fraværsepisoder på grunn av overbelastningsskader, men det oppveier neppe nettoøkningen. Til gjengjeld blir det mindre behov for førtidspensjonering, i alle fall hvis forsøket får gå over noen år. Prisen for å bremse utstøtingen er her som alltid ellers, et høyere sykefravær, mener Ebba Wergeland.

Les om erfaringer med sekstimersdag ved Tine Midt Norge og Nardo Bil ved å følge lenker øverst til høyre.

Omtaler