Nytt krav om elektroniske oversiktslister

12.06.2017
Fra 1. juli gjelder et nytt krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

 

Kravet om oversiktslister er gitt i byggherreforskriften § 15. Fra 1. juli 2017 skal disse listene føres elektronisk og være tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Endringen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Byggherren må nå ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre oversiktslisten. Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de opplysninger som kreves etter § 15. Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den elektroniske oversiktslisten skal være tilgjengelig for arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene. Listen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet. 

HMS-kortnummer skal føres inn

Byggherreforskriften § 15 krever at navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres inn i den elektroniske oversiktslisten. Opplysningene skal føres og kontrolleres daglig.

Informasjon om arbeidstakere som enda ikke har fått HMS-kort og hvor arbeidsgiver er i en søkeprosess, må skrives inn i oversiktslisten uten HMS-kortnummer. Arbeidstilsynet vil ved tilsyn be om å få dokumentert at arbeidsgiver er i en søkeprosess. 

Renholdere med HMS-kort som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser, skal føres inn i listen med HMS-kortnummeret på renholdskortet.

Koordinering av SHA

Oversiktslisten skal benyttes som et ledd i koordineringen av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) – se byggherreforskriften § 14 d)og f). Forskriften stiller krav om at byggherren skal føre og kontrollere oversiktslisten daglig. Dette kan for eksempel gjøres ved at arbeidstakere føres inn i oversiktslisten ved starten på arbeidsdagen eller at arbeidstakeren skrives inn i listen når vedkommende kommer på jobb. 

Tilsyn

Arbeidstilsynet vil i tilsyn kontrollere om oversiktslisten er ført elektronisk. Arbeidstilsynet skal på en enkel måte få tilgang til opplysningene, for eksempel ved at byggherren har en pc eller nettbrett på bygge- eller anleggsplassen. Det er ikke noe krav i forskriften om at byggherren skal kunne skrive ut listen ved tilsyn.

Reglene i byggherreforskriften er ikke til hinder for at byggherren stiller strengere krav enn det forskriften krever. Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kontrollere om forskriftens krav er oppfylt. 

Nettressurser