Kriminelle skal bort fra markedet

11.05.2017
Brennpunkt setter søkelys på hvordan kriminelle aktører utnytter utenlandske arbeidstakere i programmet «Prisen for en ren bil». Et viktig tema som også står høyt på Arbeidstilsynets dagsorden.

 

Av: Direktør Trude Vollheim Webb i Arbeidstilsynet

Vi arbeider for å få de kriminelle ut av arbeidsmarkedet og redusere deres handlingsrom. La det ikke herske tvil om det.

Det er positivt at Brennpunkt gjør forbrukerne oppmerksomme på hva man bidrar til ved å kjøpe bilpleietjenester til en lav pris. Det har en høy kostnad. Arbeidstilsynet kjenner godt igjen Brennpunkts beskrivelse av utfordringene i deler av bilpleiebransjen. Vi kjenner oss imidlertid ikke igjen i fremstillingen av Arbeidstilsynet som en etat som lar de kriminelle slippe unna.

Historien Brennpunkt forteller fra vaskehallen på Strømmen er fra 2013 og gir ikke et riktig bilde av hvordan Arbeidstilsynet jobber med kriminelle aktører i dag. De kriminelle utvikler stadig nye metoder - og det gjør vi også.

Politianmeldelse og konkurs

Alnabru Bilpleie og Bilvask i Oslo, som Brennpunkt forteller om, er eksempel på en vaskehall vi har fulgt over flere år og vært tilbake på flere ganger. For selv om vi avslutter et tilsyn, betyr ikke det at vi ikke følger opp virksomheten og de som jobber der.

På tilsynet i juni 2016 anbefalte vi arbeidstakerne å kontakte Servicesenter for utenlandske arbeidstakere for å få hjelp. Arbeidstilsynet er en del av dette servicesenteret, og da arbeidstakerne kom dit, fikk de hjelp av vår medarbeider, som blant annet veiledet dem om hvordan de skulle gå fram med en politianmeldelse.

Vi har gjort omfattende tilsyn med Alnabru Bilpleie og Bilvask, senest nå i januar og februar. Vi har gitt omfattende pålegg, og vi har politianmeldt virksomheten for dokumentforfalskning og grove brudd på arbeidsmiljøloven. Nå har de slått seg konkurs. Det åpner ny virksomhet i de samme lokalene i mai. Vi følger nøye med, og vi kommer til å gå på tilsyn så snart de har åpnet.

Følger sakene over tid

Normalt er det slik at Arbeidstilsynet lukker sakene når vi får dokumentasjon på at arbeidsgiver har rettet opp forholdene og innfridd de kravene vi har stilt. Når vi har å gjøre med useriøse og kriminelle aktører, er det tilfeller der vi går tilbake flere ganger. Med de mest useriøse er strategien å følge dem over tid og få dem ut av markedet. Vi har gjort oss noen viktige erfaringer i tilsynene og aksjonene vi har hatt de siste årene, og vi ser en rekke saker hvor det er behov for etterkontroller.

Samtidig er det slik at også Arbeidstilsynet må gjøre krevende prioriteringer. Med de ressursene vi har, har vi ikke kapasitet til å være overalt hele tiden. Det er svært beklagelig at arbeidstakere opplever at de ikke får hjelp, og at forholdene ikke bedres raskt.

Derfor er det sterke samarbeidet som de siste årene er utviklet mellom Arbeidstilsynet, Skatt, Politiet, Kemneren og Nav helt avgjørende i de sakene der vi har å gjøre med kriminelle aktører. Når vi jobber sammen, kan vi gå inn i virksomheten fra flere innfallsvinkler, og vi har flere sanksjonsmidler for å sette de kriminelle ut av spill.

Samarbeid med stor effekt

Samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, Skatt, Politiet, Kemneren og Nav er vårt viktigste virkemiddel i kampen mot de useriøse og kriminelle. Dette samarbeidet er betydelig styrket de siste årene, nettopp for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og for å påvirke de useriøse til å følge regelverket. For der vi finner brudd på ett regelverk, finner vi ofte brudd på flere.

Vi har etablert fem a-krimsenter der myndighetene forbereder, gjennomfører og følger opp sakene sammen. Det første senteret ble åpnet i 2015, og to nye senter åpner før sommeren i år. Vi kontrollerer mange tema. Vi jobber systematisk med å kartlegge og gjøre det vanskelig for kriminelle aktører og bakmenn.  Poenget er å identifisere dem og forfølge dem over tid. Det er ofte krevende og komplekse saker. Vi kommer ikke alltid til bunns, men vi lærer hele tiden.

Vi oppnår størst effekt når vi jobber sammen. Derfor fortsetter samarbeidet på tvers av etatene med økt styrke. I tillegg jobber alle Arbeidstilsynet regioner med dette som en del av sitt daglige arbeid.

I Bergen har myndighetene i a-krimsamarbeidet fotfulgt byens bilverksteder siden 2013.  Det gir resultater. Halvparten av aktørene har forsvunnet etter våre aksjoner. Noen har ryddet opp i forholdene. Og noen av de som har lagt ned, dukker opp igjen med nye navn. Disse fortsetter vi å forfølge.

Rett før påske aksjonerte Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav Kontroll, Kemneren og Politiet i Stavangerområdet. Vi avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, mulig trygdesvindel og ulovlig verksteddrift. Personer ble bortvist av politiet for uregistrerte arbeidsforhold, arbeid ble stanset og utstyr inndratt.

Helsefarlige arbeidsforhold

Arbeidstilsynet har gjort flere hundre tilsyn i bilpleiebransjen siden 2013. Typiske funn i den useriøse delen av bransjen er helsefarlige arbeidslokaler med dårlig ventilasjon, støy og farlig håndtering av sterke kjemikalier. Mange mangler spiserom og har matpausen sin i samme lokale som de jobber i. Det sier seg selv at farlige kjemikalier og matpakke er en dårlig kombinasjon.

I tillegg avdekker vi ofte arbeidstid langt utover det som er lovlig og forsvarlig, og lønn som vitner om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er viktig at slike useriøse aktører ikke får et konkurransefortrinn, og dette kjemper vi daglig mot. Arbeidstilsynet har imidlertid ikke myndighet til å kontrollere lønnsnivå i denne bransjen, og kan heller ikke bistå med tilbakebetaling av lønn.

Høy prioritet

Å bekjempe arbeidslivskriminalitet har høy prioritet for oss, og vi har de siste årene dreid stadig mer av ressursene mot kriminelle og useriøse aktører i arbeidslivet. Dette er en innsats vi gjør i flere utsatte bransjer – og bilpleie er en av bransjene vi prioriterer i 2017.

Denne våren gjør vi oppfølgingstilsyn i vaskehaller vi har kontrollert tidligere, og vi skal gjøre nye tilsyn med vaskehaller vi ikke har vært i før. Vi har nå gått bredt ut på Østlandet og har startet en ny runde med kontroll av mange bilvaskehaller. Vi går til verks både med egne tilsyn, og sammen med de andre myndighetene.

Vi ser at innsatsen vår nytter. Derfor fortsetter vi dette viktige arbeidet med uforminsket styrke.

 

Kontaktperson