Ny utgave av legers meldeskjema om arbeidsrelatert sykdom eller skade

07.12.2016
Arbeidstilsynet har oppdatert skjemaet som leger må bruke når de melder om arbeidsrelatert sykdom eller skade.

Det nye skjemaet presiserer nødvendigheten av å kreve pasientens samtykke for å kunne melde arbeidsrelatert skade til Arbeidstilsynet.

For meldinger om arbeidsrelatert sykdom er skjemaet endret slik at det er tydeligere at pasienten må samtykke til at Arbeidstilsynet bruker pasientens navn ved en eventuell oppfølging av meldingen. 

Du kan bestille eller laste ned det nye skjemaet her:

Legers meldeplikt

Alle leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom som legen tror kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Melding om arbeidsrelatert skade er ikke meldepliktig etter arbeidsmiljøloven. Legen kan derfor bare sende inn melding om skade dersom pasienten gir sitt samtykke. 

Arbeidstilsynet er avhengig av informasjon fra legene for vårt forebyggende arbeid i virksomhetene. Enkeltmeldinger eller flere liknende meldinger kan føre til at Arbeidstilsynet setter i verk tiltak mot for eksempel farlige produkter, arbeidsprosesser eller arbeidsutstyr – eller overfor særskilte næringer.

Omtaler