Stanset hver femte byggeplass

04.06.2015
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Politiet, Oslo kemnerkontor og NAV Kontroll gjennomførte i slutten av mai flere felles kontroller av byggeplasser i Oslo og Akershus. Kontrollørene traff over 247 ansatte i 116 forskjellige virksomheter på 25 byggeplasser. Det ble funnet en rekke mangler.

 

Arbeidstilsynet stanset farlig arbeid på fem byggeplasser, inndro ni byggekort og ga 29 pålegg om manglende byggekort. I tillegg er det blitt innhentet informasjon fra alle arbeidstakerne om lønn og øvrige arbeidsvilkår. Opplysninger fra de ansatte som kan tyde på at det foreligger sosial dumping blir fulgt opp overfor arbeidsgiverne i etterkant. NAV Kontroll vil utrede fem saker videre for mulig trygdesvindel.

Skatt øst og kemneren avdekket at de kontrollerte virksomhetene hadde totalt ca. 10 millioner kroner i ubetalt merverdiavgift, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift. Det var også manglende registrering i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret for hver fjerde arbeidstaker, og hver tiende utenlandske arbeidstaker som ble ID-kontrollert manglet skattekort.

- Dette er alvorlige feil. Vi ser at der det er brudd på et regelverk er det gjerne også brudd på andre regelverk. Det er mange indikasjoner på svart arbeid og omsetning. Gjennom slike felles kontroller ønsker vi å få stanset de useriøse virksomhetene. Til sammen rår etatene over en rekke virkemidler som gjør at vi forhindrer at mennesker blir utnyttet i arbeidslivet og at store verdier blir unndratt fellesskapet, sier tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet, som koordinerer kontrollene.

- Måten vi har organisert oss på, gjennom tverretatlig samlokalisering i Oslo City, gjør oss bedre i stand til å følge opp de kontrollerte foretakene på en mer slagkraftig måte, sier seksjonssjef Bjørn Marhaug i Skatt øst.

 

Bakgrunn

Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV Kontroll, Politiet, skatteoppkreverne og Tolletaten samarbeider i bekjempelsen av arbeidsmarkedskriminalitet. Det er opprettet et felles kontorsted i 12. etasje i Oslo City hvor medarbeidere fra flere av etatene sitter sammen. Her samarbeider de om analyser og om løpende, felles kontroller.

Det finnes tilsvarende tverretatlige samarbeid flere steder i landet.
 

Kontaktpersoner

Cathrine Prahl Reusch, tilsynsleder, Arbeidstilsynet

Tlf: 977 58 805, e-post: cathrine.reusch@arbeidstilsynet.no


Kristian Melsæter, informasjonsrådgiver, Oslo kemnerkontor

Tlf: 95 15 67 69, e-post: kristian.melsater@kem.oslo.kommune.no

 

Foreløpige resultater fra kontroller i uke 22

Kontrollerte byggeplasser
Oslo: 9
Romerike: 5
Follo: 3
Asker og Bærum: 6
Østfold:2
Totalt: 25

Antall virksomheter
Oslo: 41
Romerike: 41
Follo: 29
Asker og Bærum: 15
Østfold:23
Totalt: 116

Antall arbeidstakere
Oslo: 134
Romerike: 40
Follo: 23
Asker og Bærum: 32
Østfold:18
Totalt: 247

Antall innratte byggekort
Oslo: 3
Romerike: 2
Follo: 4
Totalt: 9

Antall pålegg om manglende byggekort*
Oslo: 6
Romerike: 5 
Follo: 6
Asker og Bærum: 6 
Østfold: 6
Totalt: 29

Vedtak om stans
Oslo: 1
Asker og Bærum: 3
Totalt: 4

Brudd på stansingsvedtak
Romerike: 1 

Restanser merverdiavgift
Romerike: 24 000 
Follo: 5 006 000
Asker og Bærum: 256 000 
Totalt: 5 286 000

Restanser forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
Oslo: 4 627 894

Manglende MVA-registreringer
Follo: 1

Manglende Aa-registreringer (andel i %) 
Oslo: 32 (24 %)
Romerike: 19 (48 %)
Follo: 4 (17 %)
Asker og Bærum: 6 (19 %)
Østfold: 8 (44 %)
Totalt: 69 (28 %)

* Et pålegg til en virksomhet kan gjelde flere arbeidstakere.

Det ble også foretatt kontroller i en kommune i Østfold.