Mangler hos annenhver restaurant

13.05.2014
Nesten halvparten av restaurantene som ble kontrollert i tilsynsmyndighetenes fellesaksjon mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte, mener tilsynsmyndighetene.


– De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Våre funn tyder på at for mange ikke tar dette alvorlig nok, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

Tilsynsmyndighetene gjennomførte sist uke 736 tilsyn hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig innen hotell, servering og næringsmiddelindustri. Hensikten var å sjekke om de har systemer for å lære av det som går galt og sørge for at det ikke skjer igjen.

Aksjonen avdekket at mer enn hver fjerde virksomhet manglet et skriftlig system for avvikshåndtering. Dårligst ut kom restauranter, kafeer og spisesteder, hvor 45 prosent manglet et slikt system. Innen hotell/overnatting og næringsmiddelindustri var andelen uten avvikssystem 19 prosent.   

-Gjennom vår felles aksjon ønsker vi å bidra til økt trygghet, både for arbeidstakerne og omgivelsene. Vi ønsker å skape forståelse for at dette er viktig for å forhindre farlige situasjoner for flere. Gode rutiner og en kultur for avvikshåndtering er nødvendig for å forhindre ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Resultater fra tilsynet viser også at store virksomheter i større grad enn de små har etablert et avvikssystem.   

– Avviksbehandling kan ikke baseres på innfall og tilfeldigheter, men må gjøres systematisk og være en del av kulturen i bedriften. Faren for ulykker er større hos dem som tar lett på denne jobben enn hos de som er gode til å identifisere og rette opp det som kan gå galt, hevder
Lea.

– Med godt HMS-arbeid kan virksomheten selv avdekke hendelser som er i ferd med å inntreffe. Det koster mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge, sier Lea.

Det er Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens strålevern, DSB, Fylkesmennene, brann- og redningsvesen og lokale eltilsyn som har gjennomført denne aksjonen.

Tilsynsmyndighetene fører tilsyn etter forskrift om helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Der kreves blant annet at alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS-lovgivningen.  

Kontaktperson