Urovekkende asbestsanering

25.06.2012
Arbeidstilsynet er urolig for ulovlig asbestsanering i flere eldre bygninger. Asbest kan gi alvorlige helseskader for de som blir utsatt av støv fra asbest. Det er kun virksomheter med tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan fjerne asbest, og materialet skal leveres til godkjente deponier.


-Ulovlig asbestsanering er alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Det innebærer en betydelig helserisiko å arbeide med asbest. Innånding av asbeststøv kan gi opphav til flere dødelige sykdommer, blant annet risiko for lungekreft, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

I det siste har Arbeidstilsynet mottatt flere tips på ulovlig asbestsanering i forbindelse med ombygginger, riving og vedlikehold av bygninger. Etter byggherreforskriften har eieren av bygget plikt til å kartlegge om det er asbest i bygningsmassen før arbeidsfolk starter jobben. Asbest er et helsefarlig produkt og skal fjernes av godkjente fagfolk og selskaper. Skjer saneringen på rett måte er det ikke farlig å fjerne asbest.

Farlig støv

Asbest ble tidligere brukt i stort omfang til brannbeskyttelse og som isolasjon av bygg, rundt rør og kjeler og i elektriske kabler, armert plast og i eternitrør og – plater. Materialet finnes fortsatt i i bygningsmasse, garasjer, installasjoner og konstruksjoner som er bygd før 1984.

Asbestholdige plater vil normalt ikke innebære noen risiko, med mindre de blir skadet eller utsatt for påkjenninger. Risikoen oppstår først når asbest blir knust og støvet pustes inn. Firma som driver asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å sanere asbest. Omfanget av meldt asbestsanering  er 1200-1800 pr. år, men omfanget av ulovlig asbestsanering er ukjent. 

Mange unge er utsatt

Kreftregisteret anslår at det årlig dør i underkant av 100-120 personer som følge av asbest, av de i underkant av 400 personer som årlig dør av kreft forårsaket av kjemikalier. Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man har blitt eksponert for asbest. I 2010 ble det registrert 437 tilfeller av mesoteliom eller asbestose i norsk pasientregister. Av de registrerte innmeldte tilfellene i 2010, var 20 under 55 år. I aldersgruppen 55 til 65 år fikk 82 personer en eller begge diagnosene, mens det ble registrert 335 tilfeller blant de over 65 år.

Tallene fra pasientregisteret viser at det ikke bare er tidligere eksponering som meldes inn, men også fra personer som har utviklet skader som følge av sanering av asbest i nyere tid. Selv relativt unge arbeidstakere har utviklet sykdom som følge av eksponering. Tallene sier kun hvor mange tilfeller som blir registrert, ikke hvor mange som i virkeligheten blir syke.

Rørleggere mest utsatt

Rørleggere og VVS-montører er blant yrkesgruppene som historisk har vært mest utsatt for asbest, Det er fortsatt denne yrkesgruppen som har høyest antall meldte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom der asbest er angitt som årsak.

Asbest er fremdeles en risikofaktor for arbeidstakere i de tradisjonelle byggebransjene og hos de som tar i mot asbest på avfallsdeponier og gjenbruksstasjoner. Men dukker også opp også ved mindre vedlikeholdsjobber på bygg, hvor det må tas hull i eksisterende bygningskonstruksjoner for eksempel for å legge ledninger, kan arbeidstakerne bli eksponert for asbeststøv. Dette kommer ofte overraskende fordi det ikke på forhånd er kartlagt om det er asbest i veggen.

Fakta om asbest:

  • Forbudt i Norge f.o.m. 1985
  • Mye brukt fra slutten av 40-tallet og frem til 70-tallet. 
  • Mye benyttet som brannbeskyttelse i stålkonstruksjoner og ventilasjonsanlegg. Det har også vært benyttet som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler, som tilsetning i murpuss, armert plast, elkabler og vinyl fliser og lim. Eternitrør og eternitplater inneholder også asbest.
  • Innånding av asbestfiber kan gi opphav til flere dødelige sykdommer
  • Det kan ta opp til 30 år før man utvikler sykdom etter at man er blitt eksponert for asbest.
  • Virksomheter som arbeider med asbest eller asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Kontaktperson

Omtaler