Nye HMS-forskrifter på Lovdata

11.01.2012
De nye HMS-forskriftene som trer i kraft 1.1. 2013 er nå publisert på Lovdata. De seks nye forskriftene erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter.

 

Arbeidstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennomgått forskriftene til arbeidsmiljøloven på HMS-området med sikte på en bedre og mer helhetlig struktur. Forskriftene ble vedtatt 6. desember 2011. 

Med den nye forskriftsstrukturen oppnås et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet. Dette vil gi et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.   

Det jobbes nå med kommentarutgaver og lovspeil, samt et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg. 

De nye forskriftene bygger opp under systematikken i internkontrollforskriften. Dette gjøres ved at man vektlegger tre forhold: 

De tre øvrige forskriftene gjelder tiltaks- og grenseverdier, administrative ordninger, samt konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr. 

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften)

Forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger)

 

De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer.

 

Nettressurser