Egnethetsprøve/prøveperiode for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for EØS-borgere i Norge

26.10.2010
Med virkning fra 15. oktober 2010 ble det fastsatt endringer i forskrift om dykking av 30. november 1990 (dykkeforskriften) og i forskrift om bruk av arbeidsutstyr av 26. juni 1998 (bruksforskriften).

 

Endringene består i at en EØS- borgere som skal etablere seg eller arbeide midlertidig i Norge, skal tilbys egnethetsprøve og/eller en prøveperiode dersom kvalifikasjonene fra hjemlandet ikke er tilstrekkelige til å kunne godkjennes i Norge.

Yrkeskvalifikasjonene det her er snakk om, gjelder arbeidsoperasjoner som krever:

  • dokumentert sikkerhetsopplæring og sertifisert opplæring (jfr. bruksforskriften §§ 47, 48 og 49 )
  • dokumentert sikkerhetsopplæring for dykkere eller kompetanse for dykkerassistenter eller dykkerledere (jfr. dykkeforskriften §§ 9,10 og 11). 

Dersom en EØS-borger ikke har fått tilbud om egnethetsprøve/prøveperiode innen de frister som forskriften setter til saksbehandling, kan arbeidet utøves av den som skal arbeide midlertidig i Norge.

Endringene i forskriftene er skjedd på bakgrunn av krav som direktiv 2005/36/EF (om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) stiller og som Norge har forpliktet seg til å følge.

Les mer om forskriftsendringene her:
Forskrift om endring i forskrift om bruk av arbeidsutstyr (lovdata.no)
Forskrift om endring i forskrift om dykking (lovdata.no)