Skolesektoren for dårlig til å forebygge sykefravær

 

Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor 418 tilsyn i skoler og 120 tilsyn blant skoleeiere over hele landet. Tilsynet har undersøkt om skolene jobber systematisk for å skape et godt arbeidsmiljø som kan bidra til å forebygge sykefravær og utstøting.

- Vi har møtt positive og ressurssterke ansatte som trives i jobben sin og som gir mye for at elevene skal ha et godt læringsmiljø. Men våre tilsyn viser at skolene ikke jobber godt nok for at de ansatte selv skal ha et sunt og trygt arbeidsmiljø. Rutinene for å forebygge sykefravær og utstøting er ikke gode nok, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

Et forbedringspotensial

Finboe Svendsen mener det ligger et forbedringspotensial i skolene og hos skoleeier i å sikre et aktivt og systematisk arbeidsmiljøarbeid. Dette gjelder også på andre norske arbeidsplasser. Sykefraværssituasjonen kunne vært bedre enn den er i dag dersom flere arbeidsgivere jobbet systematisk med helse-, miljø og sikkerhet, slik de skal etter arbeidsmiljøloven.

Jeg vil rette oppmerksomheten mot lederes ansvar for å forebygge at folk blir syke av jobben. Mange arbeidsgivere har i stor grad forstått IA-avtalens intensjon med å tilrettelegge og følge opp etter at ansatte er blitt syke. Men den kanskje viktigste jobben er å forebygge og tilrettelegge før sykefravær inntrer. Her ligger det et uforløst potensial som arbeidsgivere for alvor må ta tak i, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynets inspektører har i skoleprosjektet sett spesielt på hvordan skolene forebygger og håndterer arbeidsforhold som kan ha uheldige virkninger på ansatte og arbeidsmiljøet. Sentrale temaer i tilsynene har vært vold- og trusselsituasjoner, konflikter, omstillingsprosesser og inneklimasituasjonen.

- Risikobildet i skolene endres hvert år, med nye problemstillinger, nye foreldre og barn og nye ansatte. Skolene må derfor oppdatere systemene sine jevnlig, slik at de svarer til utfordringene de faktisk møter. De må for eksempel ha klare rutiner for hvordan de ansatte skal takle eventuelle vold- og trusselsituasjoner, sier Finboe Svendsen.

Likt over hele landet

Flesteparten av de 2437 påleggene ble gitt fordi arbeidsgiver ikke har iverksatt hensiktsmessige helsefremmende tiltak for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Utfordringene er påfallende like over hele landet.

  • En av tre besøkte skoler mangler rutiner som kartlegger og risikovurderer utfordringer knyttet til mellommenneskelige forhold og hvordan arbeidet er organisert og tilrettelagt.
  • En av tre besøkte skoler mangler skiftlige rutiner for å melde fra om og håndtere uønskede hendelser. Det viser seg også at ansatte i skolene i flere tilfeller har manglende kjennskap til bruken av disse systemene.
  • Halvparten av de besøkte skolene mangler rutiner for å håndtere eventuelle konflikter, klager fra elever og foreldre, vold, trusler og omstillinger.

Det er gitt færre pålegg knyttet til sykefraværsoppfølging. De fleste besøkte skolelederne og skoleeierne har kjennskap til og skriftlige rutiner for å følge opp sykefravær. 85 prosent av de besøkte skolene utarbeider oppfølgingsplaner ved 6 ukers fravær og gjennomfører dialogmøter etter 12 ukers sykefravær.

  • Mer enn halvparten av skolene mangler systematisk sikring av vedlikehold, og de mangler rutiner for å kartlegge, vurdere og sikre inneklimaet i skolebyggene. Tilsyn med inneklima i skolene har i 2009 vært rettet mot skoleeierne.

HMS på dagsorden

Arbeidstilsynet erfarer at skoleeierne ikke setter HMS tilstrekkelig på dagsorden, og at det derfor ikke jobbes systematisk nok med helse-, miljø og sikkerhet.

- En aktiv og engasjert ledelse og medvirkning fra de ansatte er de viktigste forutsetningene for å skape et godt arbeidsmiljø. Det lønner seg både for arbeidsgiver, arbeidstaker og for samfunnsøkonomien, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet fortsetter med nye skoletilsyn over hele landet i 2010.

Les hele statusrapporten her (pdf)

 

 

Kontaktperson