Arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere

Forskrift av 16. desember 2005 nr. 1568


Arbeidsmiljøloven § 1-6 lister opp hvilke personer som ikke er arbeidstakere, og derfor ikke omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er gjort unntak fra hovedbestemmelsen i denne forskriften, hvor enkelte av arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder for visse personer. Forskriften lister opp hvilke av arbeidsmiljølovens bestemmelser som gjelder for hver av disse persongruppene.

Personer som omfattes av forskriften er elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning, vernepliktige, sivile tjenestepliktige og elever ved Forsvarets skoler, innsatte i kriminalomsorgens anstalter, pasienter i helseinstitusjoner, attføringsinstitusjoner og lignende og personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak.

Fulltekst

Forskriften er tilgjengelig i fulltekst via linken nedenfor:

Ikrafttredelse

Ikrafttredelse: 1. januar 2006.

Sist endret

Forskriften er ikke endret siden ikrafttredelsen.

Bestilling

Denne forskriften er ikke gitt ut som egen publikasjon. Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken ovenfor.

Nettressurser