Midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger

Forskrift av 24. juni 2005 nr. 686

Forskriften gjelder arbeid ved institusjoner hvor det er nødvendig at arbeidstaker oppholder seg i lengre sammenhengende perioder, for å ivareta institusjonens særlige omsorgs- eller behandlingsoppgaver (medleverordninger) for personer med rus eller adferdsproblemer og enslige mindreårige asylsøkere jf. lov om barneverntjenester § 5A-1.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet, med kommentarer, via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juli 2005.

Bestilling

Forskriften er oss bekjent ikke tilgjengelig som særtrykk.