Biocidforskriften

Forskrift om biocider av 10. april 2014 nr. 548


Biocider er en samlebetegnelse på stoffer som hindrer vekst av uønskede organismer - det kan for eksempel være skadedyr, bakterier, alger, mugg og lignende.

Denne forskriften har som formål å forhindre uakseptable effekter på helse og miljø ved bruk av biocidprodukter, samtidig som den innebærer en harmonisering av regelverket innenfor EØS-området.

Forskriften stiller krav om at biocider og biocidprodukter skal godkjennes før de blir innført, omsatt eller brukt i EØS-landene.

Det er Miljødirektoratet som administrerer forskriften og godkjenningsordningen. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn etter forskriften innenfor etatens myndighetsområde.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 11. april 2014.

Sist endret

Sist endret ved forskrift av 30. april 2016, nr. 445.

Mer informasjon

Miljødirektoratet har mer informasjon om forskriften og om EUs biocidforordning på sine hjemmeider. Se lenke i den høyre margen.

Gjennomfører EØS-direktiv

Nettressurser