Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Bestillingsnummer 577
Forskrift av 30. juni 2003 nr. 911


Formålet med forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosiv atmosfære. Arbeidsgiver har ansvaret for at bestemmelsene følges. Forskriften gjelder også virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Forskriften er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som begge fører tilsyn etter bestemmelsene.

Veiledningsmateriale fra EU

EU har utgitt en veiledning til direktivet. Den er tilgjengelig via link i høyre marg.

EU har også utviklet sjekklister til hjelp ved vurdering av eksplosjonsfarlig atmosfære. Disse er oversatt til norsk og kan lastes ned i pdf-format fra høyre marg.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Det er foreløpig ikke gitt kommentarer til forskriften.

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 30. juni 2003.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Sist endret med forskrift av 4. desember 2015 nr. 1395.  
Endringene gjaldt tilpasing til ny straffelov.

BESTILL TRYKT UTGAVE
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 577
Sist trykket: 08.06.2003
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Regulerer tema

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned

Nettressurser