Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor

Bestillingsnummer 558
Forskrift av 17.september 1998 nr. 982


Forskriften retter seg mot arbeidsgivere som driver boringsrelatert utvinningsindustri på land, for eksempel utvinning av olje eller gass.

Det stilles krav om løpende risikovurdering og en skriftlig plan for ivaretakelse av helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Videre vektlegges sterkt behovet for beredskap og forebygging i forbindelse med brann- og eksplosjonsfare.

Arbeidstakerne skal gis tilstrekkelig informasjon om risikoen for ulykker og helseskader forbundet med arbeidet.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 17. september 1998.

Endringer som følge av ny arbeidsmiljølov

Ny arbeidsmiljølov trådte i kraft 1. januar 2006. Forskrifter vedtatt i henhold til gammel lov videreføres. Strukturelle endringer i loven gjør imidlertid at bestemmelser er flyttet. Dermed oppstår enkelte henvisningsfeil. Se lovspeilet i høyre marg for mer informasjon.

Sist endret

Sist endret med forskrift av 8. desember 2015 nr. 1892 (tilpasning til ny straffelov).

BESTILL TRYKT UTGAVE
Helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
Distributør: Gyldendal Akademisk
Bestillingsnummer: 558
Sist trykket: 28.10.1998
Type: Forskrift
Pris: 27.5 inkl. mva.
Antall:

Se også

Gjennomfører EØS-direktiv

Last ned