Arbeidstid for avlastere

Forskrift fastsatt 25. juni 2017 nr. 1052

 

Forskriften gjelder arbeidstid ved avlasterarbeid utenfor institusjoner, der arbeidet oppfyller kommunenes plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav d eller barnevernloven § 4-4.

Et annet vilkår er at avlasteren anses som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 1-8.

Fulltekst

Teksten er tilgjengelig i sin helhet via linken nedenfor:

Ikrafttredelse 

Forskriften trådte i kraft 1. juli 2017.