Deklareringsforskriften

Forskrift av 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret

 

Forskriften gjelder deklarering av kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP-forordningen artikkel 3, se forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Den som produserer eller importerer 100 kg eller mer per år til Norge av et kjemikalie som omfattes virkeområdet til denne forskriften, skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fører tilsyn med forskriften innenfor sine områder.

Det er Miljødirektoratet som har det administrative ansvaret for forskriften.

Fulltekst

Forskriftsteksten er tilgjengelig i sin helhet via pekerne nedenfor. 

Ikrafttredelse m.m.

Ikrafttredelse: 1. juni 2015.

Sist endret

Siste endret ved forskrift av 23. mai 2016 nr. 523.EUs forordning om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Bestilling

Det er Miljødirektoratet som har det administrative ansvaret for denne forskriften. Den er dermed ikke utgitt av Arbeidstilsynet. For mer informasjon, se linken til Miljødirektoratet over.

Se også

Regulerer tema

Nettressurser